прим. д-р Ѓорѓи Османли

прим. д-р Ѓорѓи Османли

Роден 1935 год.Завршува Медицински Факултет – Скопје (1960 г.). Се вработува во Детскиот диспанзер во Домот за народно здравје – Битола. Во 1962 год. запишува постдипломски студии, а во 1967 год. специјализира Педијатрија во Скопје. Од 1969 год. работи во Болницата во Битола каде ја формира службата Неонатологија. Учесник  на разни конгреси и стручни собири. Во 1979 год. му се доделува звање примариус. Од 1991 год е предавач на Вишата медицинска школа – Битола. Има објавено 63 стручни трудови. Автор е на учебникот „Педијатрија“ наменет за средните медицински училишта, прв на македонски јазик. Во 2000 год. се пензионира.

Член на МНД од 1978 год, а еден мандат беше член на Управниот Одбор.

tel.  047 226 622            е-маил : aleko@t-home.mk

 

 

Osmanli Gjorgji, prim. dr.

Born in 1935. Graduated from the Faculty of Medicine–Skopje(1960).He was employed at Children DispensarywithinPublic Health Center-Bitola.In 1962 enrolled in postgraduate studies, and in 1967obtained specialization in  PediatricsinSkopje. Since 1969 worked in the Hospital in Bitola where he was a founder of the Neonatology Department. Participant in various congresses and professional meetings. In 1979 assigned the title Primarius.Lecturer at Higher Medical School-Bitola since 1991.He has published 63professional publications. Author of the textbook „Pediatrics“ for secondary medical schools, the first in Macedonian language. He retired in 2000.

Has been member of the Macedonian Scientific Association – Bitola since 1978, one mandat was a member of Board of directors.