Поддршка од МНД-Битола на научната конференција на БАСИМ-Битола

МНД-Битола ја поддржа и беше коориганизатор на меѓународна научна конференција организирана од БАС Институт за Менаџмент-Битола.

Тема на конференцијата беше  „Современите менаџерски предизвици и организациските науки“ со предметен фокус „Иновациите и организацискиот развој“, а учествуваа научни работници од 9 европски држави.