Панде Манојлов

Панде Манојлов

Роден 1948  год. Студираше Правен факултет во Загреб, а дипломира во Скопје. По дипломирањето, работи како секретар (Земјоделско стопанство „Нов Живот“ – Кременица), началник на служба во Извршниот совет на Собранието на Општина Битола, директор на служба во „Транскоп“ – Битола и во „Битолски весник“ – Битола како директор и главен и одговорен уредник и уредник на рубрика (1982 – 2004).

Работел како хонорарен дописник на повеќе весници во Македонија : „Остен“, „Македонија денес“, „Австралиско – македонски неделник“ (Мелбурн, Австралија), списанието за иселеници „Македонија“ и др.

Од 1989 година е член е Друштвото на писателите на Македонија и на Македонското научно друштво каде, еден мандат беше секретар на одделението за литература.

tel. 047 235 232

mob. 070 303 732     e-mail : p_manojlov@yahoo.com

Manojlov Pande

Born in 1948. He graduated from the Faculty of Law-Zagreb and graduated, also, in Skopje. After graduating, he worked as a Secretary (Agricultural holding „New Life“ – Kremenica), then as a Chief of Service in the Executive Council of the Assembly of the Municipality of Bitola, as a Director of Service in „Transkop“ – Bitola, in „Journal of Bitola“ – Bitola as a Director and Chief Editor and Editor of section (1982 – 2004).

Worked as a part-time correspondent for several newspapers in Macedonia : „Osten“, „Makedonija Denes“, „The Australian – Macedonian weekly“ (Melbourne, Australia), the magazine for emigrands „Macedonia“ and others.

He has been member of the Writters Society of R. Macedonia and the Macedonain Scientific Association – Bitola since 1989,, where for one mandate was a Secretary of the Department of Literature.