Одделение за правни науки

Име и Презиме

Д-р Никола Тунтевски

Дојчин Апчевски

Д-р Мимоза Бакиевска

Д-р Аце Бакиевски

Д-р Благоја Брајановски

Ристо Георгиевски

М-р Никола Главинче

Д-р Трајче Грујоски

Д-р Милијана Даневска

Д-р Роберт Димитровски

М-р Златко Дукоски

Д-р Горан Илиќ

М-р Роберт Калајџиевски

Проф. д-р академик

Владо Камбовски

М-р Стефан Караманди

М-р Божидар Кочов

Д-р Крсте Крајовски

М-р Живко Митревски

Д-р  Љупчо Наумовски

М-р Љубе Неделковски

Божидар Рајковски

Д-р Ристо Ристевски

М-р Мирјана Ристовска

Д-р Ѓорѓи Стојчевски

Проф. д-р Јосиф Талевски

М-р Никола Талевски

Д-р Ѓорѓи Тоновски

М-р Симеон Цветановски

М-р Станојоска Ангелина
М-р Петар Бакиевски

.