НОВИ ЧЛЕНОВИ ВО МНД-БИТОЛА

МНД-Битола приреди промотивен настан за нови членови во Друштвото, и тоа: проф. д-р Тони Соклевски, проф. д-р Марјан Ангелески, доц. д-р Елизабета Тошева, д-р Тања Николовска, м-р Гордана Балтовска и м-р Ана Секуловска во Одделение за општествени науки, д-р Тања Струмениковска-Ристевска во Одделение за применети науки и медицина, и м-р Петар Бакиевски во Одделение за правни науки.