м-р Ѓорги Стојчевски

м-р Ѓорги Стојчевски

Роден 04.10.1940 год. во Крушево. Магистрира на Правниот Факултет – Скопје.Работи во Aгенција за катастар на недвижности на Р. Македонија. Има објавено два труда : во 1996 г. „Катастар за недвижности“ и 2006 г. „Од тапија до катастар на недвижности“. Има објавувано трудови и во дневни и неделни весници како и во списанието „Правник“.

Член е на Македонското научно друштво од 1997 год.

домашна адреса : Tome Nikle 2 Крушево

 

 

 

Stojcevski Gjorgi, M.A.

Born on 04.10.1940 in Krusevo. He obtained his master degree from the Faculty of Law – Skopje. He is working at the Real Estate Registry Agency of Republic of Macedonia. He has published two works : in 1996 – „ Real Estate Registry“ and in 2006  – „From proof of ownership to Real Estate Registry“.  He has published his works in daily and weekly newspapers, also in the newspaper „Lawyer“.

Has been member of Macedonian Scientific Association since 1997.