м-р Татјана Талеска

м-р Татјана Талеска

Родена 1981год во Прилеп.Дипломира наЕкономскиотфакултет – Прилеп, нанасокатасметководство, финансии и ревизија (2004), каде е  прогласеназанајдобарстудентнагенерацијата.

Во 2008 магистрира по Бизнис, администрацијаМБА -менаџмент (фокусенсегмент – сметководственменаџмент) наЕкономскиотфакултет – Прилеп.

e-mail : t_taleska@yahoo.com

 

 

 

 

Talevska Tatjana, M.A.

Born in 1981 in Prilep. She  graduated from the Faculty of Economics-Prilep at the department  Accounting, Finance and Audit, where she was proclaimed as the best student of the generation.

In 2008 she acquired degree master of Business, administration MBA – management (focus segment – accounting management) from the Faculty of Economics – Prilep

 


 

Библиографија

 

 • Берзата како најзначаен сегмент на пазaрот на капитал, дипломска работа, септември 2004 година
 • Сметководствените информации како клучен фактор на деловното одлучување и унапредување на процесот на работењето, магистерски труд, 2008
 • Улогата и значењето на финансиските деривати на финансискиот пазар, Зборник на трудови на Меѓународната научна конференција на тема “Предизвиците на новата економија” , Охрид, 2007 (во коавторство со проф.д-р Гордана Витанова)
 • “Пазарот на пари во Република Македонија I и II”, објавен во списанието Економија и бизнис 2006 год. (во коавторство со проф.д-р Гордана Витанова)
 • “Неопходни услови за функционирање на пазарот на капитал”, Зборник на трудови, Друштвото за наука (во коавторство Анета Ристеска)
 • “Улогата и значењето на берзите во услови на глобализација”, Зборник на трудови, Друштвото за наука (во коавторство со Анета Ристеска)
 • “Системот на активности во функција на поефикасно деловно одлучување”, Зборник на трудови(во печат), Друштво за наука (во коавторство со проф.д-р Гордана Витанова)
 • “Систем “Just–in–time”-“точно навреме”, Зборник на трудови(во печат), Друштво за наука (во коавторство со проф.д-р Гордана Витанова)
 • “Управување со ризикот преку инвестирање во портфолио на хартии од вредност”, Зборник радова, Економски факултет – Суботица, 2007 год. (во коавторство со проф.д-р Гордана Витанова)
 • “Менаџирање со ризиците на финансиските пазари во глобалната економија”, “Зборник на трудови на Меѓународната научна конференција на тема Бизнисот и глобализацијата” , Охрид, 2007 (во коавторство со проф.д-р Гордана Витанова и Анета Ристеска).
 • Ø “Cost Quality Management”, EcoTrend – European Developments and Globalization, Faculty of Economics, „Constantin Brâncuşi” University of Tg-Jiu, 2008 (во коавторство)
 • Merenje performansa u funkciji unapredjenja procesa upravljanja, SM 2009 – Strategijski menadžment i sistemi podrške odlučivanju u strategijskom menadžmentu, Subotica, 2009, (во коавторство)
 • Total Quality Management – Success Paradiggm in Terms of Globalization, V Majska konferencija o startegijskom menadzmentu, Bor, 2009, (во коавторство)
 • Challenges of management accounting in a new business environment, International conference – The Economy and business in post-recesion, Faculty of Economics – Prilep, 2010
 • Balanced Scorecard as a Strategic Management Tool, 16th International Scientific Conference SM2011, Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management, Book of Apsract, Faculty of economics-Subotica, 2011
 • Opportunities for financing the small and medium-size businesses in the Republic of Macedonia through issuing long-term securities, Researcing Economic Development and Enterpreneurship in Transitional Economies, Faculty of Economics, University of Banja Luka, Republic of Srpska, Bosna and Hercegovina, 2011 (во печат).