м-р Сузана Шулевска

м-р Сузана Шулевска

Родена на 27.07.1980 г. во Битола, каде во 1999 г. заврши средно медицинско училиште – фармацевтски техничар. Дипломира на Факултетот за биотехнички науки – Битола, 2004 г. како најдобар студент, како и добитник на пофалница по повод 25 – годишнината на Универзитетот „Св.Климент Охридски“ – Битола. Магистрира на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, Факултет за земјоделски науки и храна, на Меѓународните интердисциплинарни последипломски студии за квалитет и безбедност на храна, 2007 г. Се усовршува преку студиски престои на разни универзитети во ЕУ.

Од 2007 г. врши обука, имплементација и интерен аудит на системи за квалитет и безбедност на храната. Сега е вработена во млекарската индустрија „Здравје“ – Радово.

Член е на  Македонското научно друштво – Битола од 2007 и беше негов секретар, а сега е Раководител на Центарот за обука и примена на системи за безбедност и квалитет на храната при МНД.

mob. 075 328 713

tel. 047 286 174               e-mail : tasievskasuzana2003@yahoo.fr

 

Sulevska Suzana, M.A.

Born on 27.07.1980 in Bitola, where at 1999 completed secondary medical school, pharmacy technician. She graduated from the Faculty of Biotechnical Science -Bitola, 2004 as the best student and winner of the Award on the occasion of 25th anniversary of the University „St. Kliment Ohridski“ -Bitola. She obtained MA from the University „Sts. Cyril and Methodius“ – Skopje, Faculty of Agricultural Sciences and Food, the International Interdisciplinary Postgraduate Studies of quality and food safety, 2007. Improved through study visits to various universities in the EU.

Since 2007 conducts training, implementation and internal audit of systems for quality and food safety.Since 2010,she works in the dairy industry “Mlekara Zdravje Radovo”

Has been member of the Macedonian Scientific Association – Bitola since 2007, and was his secretary, but now she is Manager of the Centre for training and implementation of systems for safety and quality of food, within MND.