м-р Стефан Караџовски

БИОГРАФИЈА

 

Стефан Караџовски е роден на 05.03.1993год. во Битола. Основно и средно образование завршил во родниот град. Академското образование го продолжува на Институтот за историја при Филозофскиот факултет во Скопје, каде дипломирал во академската 2016/2017год., додека магистрирал во академската 2020/2021год. на тема од средновековната историја со посебен осврт кон Ватикан и државите од Централна Европа.

За време на неговите студии излегува со неколку статии, текстови и преводи во студентски списанија и зборници на реномирани институции. Во периодот 2016 – 2020год. учесник е на неколку домашни и меѓународни проекти и семинари. Во 2019год. добитник е на втора награда за ораторство во организација на МСУ „Гаврило Романович Державин“.

 

 

BIOGRAPHY

 

Stefan Karadzovski was born on March 5, 1993 in Bitola. He completed his primary and secondary education in his hometown. He continued his academic education at the Institute of History at the Faculty of Philosophy in Skopje, where he graduated in the academic year 2016/2017. He obtained his master’s degree in the academic year 2020/2012 on the topic of medieval history with special reference to the Vatican and the countries of Central Europe.

During his studies he published several articles, texts and translations in student magazines and renowned institutions’ collections. Between 2016 – 2020, he participated in several domestic and international projects and seminars. In 2019, he won the second prize for oratory organized by the MoCA “Gavrilo Romanovich Derzhavin”.