м-р Стефан Караманди

м-р Стефан Караманди

Роден 1952 г. Дипломирал на Правниот факултет – Битола (1976), а во 1978 г. го полага правосудниот испит. Магистрира во 1984 година од областа на граѓанското право. Од 1979 г. станува стручен соработник, а 1983 г. секретар на Судот. Во 1985 година е избран за судија на Општински суд – Битола, 1994 – 2001 одговорен на граѓанскиот оддел на Основен суд – Битола, во 2001 г. за в.д. Претседател , во 2002 г. За Претседател на Основен суд – Битола. Од 2006 Судија на Основен суд – Битола. Особена стручност му е познавањето на македонското законодавство.

Учествувал на многу семинари, конфереции и симпозиуми. Член на редакциски одбор на стручно списание „Билтен“.

tel. 047 229 686             e-mail : karamandim@gmail.com

 

 

Karamandi Stefan, M.A.

Born 1952.He graduated from the Law Faculty–Bitola(1976), and in 1978 he passed the judiciary exam. The title master obtained in 1984 in field of Civil Law. In 1979becamesprofessional assistant and in 1983-secretary of the District Court–Bitola. In 1985elected for Judge in Municipality Court-Bitola, 2001-Head of the civil department in Basic Court-Bitola, 2001-act as a president, 2002-President of the Basic Court–Bitola. From 2006he is aJudge of the Basic Court-Bitola. His special expertise is knowledge of the Macedonian legislation.

He has participated in many seminars, conferences. Member in redaction council of professional magazine ,,Bilten“.