М-р Станојоска Ангелина

М-р Станојоска Славе Ангелина, родена на 22.08.1984 година во Битола. Основно образование го завршив во ОУ “Тодор Ангелевски” во Битола во периодот 1991-1999 година. Образованието го продолжив во ДСУ Гимназија “Јосип Броз – Тито” во Битола во периодот 1999-2003 година. Во 2004 година запишав додипломски студии на Полициската Академија во Скопје, каде дипломирав во 2008 година со среден успех од 9.90. Веднаш по дипломирањето запишав последипломски студии на Факултетот за безбедност – Скопје, а магистрирав на 21.11.2011 година и се стекнав со научен степен магистер на науки од областа на криминологијата и криминалистиката. Во моментов сум докторант на Факултетот за безбедност – Скопје.

Во текот на студиите на Полициската академија ги извршував функциите Претседател и Заменик претседател на Сојузот на студенти при Полициската академија.

Сум била учесник на голем број меѓународни курсеви посветени на миграцијата и проблемот со трговијата со луѓе и криумчарењето мигранти во организација на Европската Унија и Обединетите Нации. Би го издвоила Меѓународниот курс посветен на Трговијата со луѓе заради сексуална експлоатација, кој се одржа во Сиракуза, Италија, во организација на Меѓународниот Институт за кривични науки од Сиракуза со поддршка на многу други организации, меѓу кои и од Универзитетот во Палермо и UNICRI Центарот на Обединетите Нации во 2010 година, а во 2011 зедов учество на Меѓународната Летна Школа, посветена на Миграционите политики – можности и предизвици за Европската Унија, која се одржа во Торино, Италија, организирана од страна на Европската Тренинг Фондација, UNICRI Центарот на Обединетите Нации, Меѓународниот Тренинг Центар на ILO, Универзитетскиот Центар за европски студии, како и Универзитетот од Торино, со поддршка од Меѓународна Организација за Миграција и Меѓународниот и Европски Форум за истражување на миграцијата. Исто така, сум зела учество и на неколку меѓународни конференции со свои трудови, пред се посветени на трговијата со луѓе.

Говорам течно англиски и шпански јазик, додека малку послабо италијански и албански јазик.

 


 

Б И Б Л И О Г Р А Ф И Ј А

 

1. “Трговијата со луѓе и жените како нејзини најчести жртви”, Годишник на Полициската Академија, Скопје, 2007;

 

2. “Поимно разграничување на трговијата со луѓе од други девијантни појави”, Годишник на Полициската Академија, Скопје, 2008;

 

3. “Компаративен преглед на кривично – правните решенија на трговијата со луѓе и криумчарењето мигранти во поранешните југословенски републики”, Годишник на Факултетот за безбедност, Скопје, 2010;

 

4. “The Connection between Terrorism and Organized Crime: Narcoterrorism and other Hybrids”, Book of the International Conference (Combating Terrorism – International Standards and Legislation), Banja Luka, 2011;

 

5. “Trafficking in Human Beings and the post – conflict Balkans as suitable grounds for continuous criminal process”, Book of the International Conference (“Security in the Post-Conflict (Western) Balkans: Transition and Challenges by the Republic of Macedonia”), Ohrid, 2011;

 

6. “Standard Operative Procedures for Protection and Treatment of Victims of Trafficking in Human Beings in the Republic of Macedonia”, author with Kristina Nikolova, http://www.diritto.it/docs/32814-standard-operative-procedures-for-protection-and-treatment-of-victims-of-trafficking-in-human-beings-in-the-republic-of-macedonia?page=1 .

 

7. “Процесот на создавање дефиниција на трговијата со луѓе”, Годишник на Факултетот за безбедност, Скопје, 2011;

 

8. “Theory of push and pull factors: A new way of explaining the old”, Book of the International Conference (Archibald Reiss Days), Belgrade, 2012;

 

9. “How a cybercriminal does look like? Building a profile of modern criminals?”, Book of the International Conference (Suppression of crime and European integration, with a special focus on high technology crime), together with Nikolova Kristina and Petrevski Blagojce, Banja Luka, 2012.