м-р Севде Ставрева

м-р Севде Ставрева

Родена 1969 год. во Битола. Дипломирала на Техничкиот факултет во Битола (1993) и се здобила со звање дипломиран машински инженер. Магистрирала (2004) на Машинскиот факултет во Скопје. Денес работи како асистент на Техничкиот факултет во Битола. Дала научен придонес во областа на машинството, посебно во Термотехника и Термоенергетика и Нумеричка симулација на енергетски процеси. Автор е и коавтор на повеќе од петнаесет трудови во полето на нејзиното истражување.

Член е на Македонското научно друштво – Битола од 2009 година и секретар на Одделението за техника од 2011 година.

 

 

 

Stavreva Sevde, M.A.

She was born in 1969, in Bitola. She graduated at the Faculty of Technical Sciences-Bitola (1993) and became a graduate mechanical engineer (Bachelor of Science-BSc). She became Master of Science (MSc) in 2004 at the Faculty of Mechanical Engineering-Skopje. Now, she is a asistant at the Faculty of Technical Sciences-Bitola.

Sevde Stavreva has made scientific contribution in the domain of mechanical engineering, especially in: Thermo-technics and thermo-energetics and Numerical simulation of energy processes. She is author and coautor of over 15 scientific papers in her field of research.

She is a member of Macedonian Scientific Association since 2009, and a secretary of the Section for Engineering  from 2011.