доц. д-р Невена Груевска

 

 

 

 

 

доц.д-р Невена Груевска

Родена во 1975 г во Битола. Основно и средно медицинско училиште заврши во Битола. Вишо образование завршено на Вишата Земјоделска школа – Битола на насока за преработка на анимални производи, во учебната 1996/1997 со просечен успех од 9.25 како прв и најдобар студент на првата генерација дипломирани студенти.

Високо образование стекнато на Факултетот за биотехнички науки во Битола во учебната 2005/2006 година и повторно прогласена за еден од трите најдобри студенти на генерацијата, каде од 2005-2008 година ангажирана е како демонстратор.

Магистерски труд одбранет на ФБН – Битола 2009 година.

Докторски труд изработен и одбранет на ФБН- Битола, 2016 год.

Автор и коавтор на повеќе од 10  научни труда.

Од академската 2017/2018 година ангажирана на МСУ Гаврило Романович Державин и избрана во звање –доцент, на Факултетот за безбедност при работа. На истата установа во академската 2018/2019 година  е редовно вработена и ја извршува функцијата продекан за настава.

 

Член на Македонското научно друштво – Битола од 2010 г.

моб. 076 424 417            е-маил : ngruevska@gmail.com