М-р Марина Кицева

М-р Марина Кицева

Родена на 07.01.1983 година во Битола. Основно и средно образование завршив во Битола. Високо образование завршив, исто така во Битола, во 2005 година на Педагошкиот факултет.

Во 2006 година се запишав на Последипломски студии на Филозофскиот факултет  при Институтот за педагогија во Скопје на насоката педагошки науки  каде со солиден успех ги положив сите испити со просечна оценка 9. Со звањето магистер по педагошки науки се стекнав во 2011 година, по одбраната на магистерската теза под наслов „ Цели, содржини и организација на основното образование во Република Македонија и Јапонија“.