м-р Ивана Хаџиевска

Ивана Хаџиевска (родена 1995 година, во Битола) е историчарка и истражувачка. Се стекнала
со научен степен Магистер на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје. Се стекнала со
диплома по историја на Институтот за историја на Филозофскиот факултет во Скопје на истиот
универзитет. Добитничка е на наградата „26 јули“ од Фондацијата Франк Харкорт Манинг од
Велика Британија која се доделува за студент на генерацијата (2018) и на Признанието на
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје кое го доделува Ректоратот за високи
достигнувања во образованието (2019). Нејзиниот истражувачки интерес е специјализиран во
полињата социјална историја, историја на жените и културна меморија. Во јавноста е активна
со текстови кои ги коментираат општествените феномени низ призмата на критичката теорија.
Има работно искуство во национални и европски проекти од областа на академските
истражувања. Ко-авторка е на проектот „Архиви на невидливите“, од кој произлезе и
публикацијата: „Македонка – Орган на АФЖ (1944-1952), историски искуства и културна
меморија“ (2022).

***

Ivana Hadjievska (born in 1995, in Bitola) is a historian and a researcher. She gained her BA (2018)
and MA (2021), both in the field of history, from the Faculty of Philosophy, University “Ss. Cyril and
Methodius” in Skopje. In 2019 she has received the Award for best achievement in studying from the
University’s Rectorate. Her research interest includes social history, women’s history and
remembrance culture. She has worked in national and international research projects. She frequently
comments social phenomenon trough critical theory. Most recently, she co-authored the book
“Invisible archives: Makedonka – Organ of the WAF (1944-1952), historical experiances and cultural
memory” (Center for the Study of the Nationalisms and Cultures, 2022).

Избор од библиографијата:
Книги:
1. Архиви на невидливите: Македонка – Орган на АФЖ (1944-1952), историски искуства и
културна меморија. Скопје: Центар за истражување на културата и национализмот,
2022 / ко-уредена со Јана Коцевска
2. Архиви на невидливите: Жените во печатот од Вардарска Македонија помеѓу двете
светски војни (1918-1941). Скопје: Центар за истражување на културата и
национализмот, 2021 / ко-уредена со Јана Коцевска
3. Нашиот пат: 25 женски приказни од историјата (ур. Татјана Б. Ефтимоска). Скопје:
Тиииит!Инк., 2021 / ко-авторство со Јана Коцевска и Ивана Драгшиќ
4. Споделување на лични приказни: Употребување на филмот како платформа за учење и
испитување на стереотипи. Метод за употреба во иницијативи во заедницата”. Скопје:
ФорумЗФД, 2020

Статии во научни списанија и зборници
5. ““Beautiful!!! And a Bit Scary”: The Visitors’ Comments at the Museum of the Macedonian
Struggle in Skopje and the Reception of History and Memory Narratives in North Macedonia
(2011–2014)”, in Decolonial Politics in European Peripheries Redefining Progressiveness,
Coloniality and Transition Efforts, ed. By. Sanja S. Petkovska, 221-242. London: Routledge,
2023. DOI: https://doi.org/10.4324/9781003246848 (co-authored w/Naum Trajanovski)
6. “Vera Veskovik – Vangeli – za njo je zgodovina beseda ženskega spola”, in Our Women
Scientists. How women co-created science in Yugoslavia, ed. by Jovana Mihajlović Trbovc,
112-123. Ljubljana: ZRC SAZU, 2023 DOI: https://doi.org/10.3986/9789610507024
7. „Вирџина/тобелија: теоретизирање на феноменот на родова трансформација во
современата балканска историографија и етнографија“, во Балканската
историографија и современите предизвици: Зборник на трудови од меѓународниот
научен симпозиум одржан по повод 70 години од основањето на Институтот за
национална историја – Скопје, 9-10 ноември 2018 година. Скопје: УКИМ, 2021, 271-
300.
8. “Културни и религиски раздвојувања на етничките Македонци: Симболичките подлеби
во два проекта за национална изградба“, во Ние наспроти дрругите: симболички
подлеби во Северна Македонија. уредници Јован Близнаковски и Петар Тодоров, 24–49.
Скопје: ЦИНИК, 2020 https://cinikskopje.wordpress.com/home/
9. Постапката за препознавање на архивскиот материјал како културно наследство од
исклучително значење: Фонд 580 „Браќа Манаки – Битола 1853 – 1964“ како прв
национален случај”. Во Македонски архивист 27, бр. 31-32 (2022): 121-128.
10. “The epistemic position of the Roma Holocaust in Macedonian historiography: artistic
practices of commemoration as a possible reparation” [Епистемолошката позиција на
холокаустот на Ромите во македонската историографија: уметничките пракси како
можност за историска правда], The Large Glass Journal of contemporary art, culture and
theory [Големото стакло – списание на Музејот за современа уметност – Скопје], no. 33-
34 (2022): 70-77.
11. “The Position of Oral History Testimonies from the “Child Refugees” in Macedonian Politics
of Memory. Case Study: Testimony of a Child Refugee from the Greek Civil War”, Pro
Tempore 16 (2021): 371-392. [Позицијата на усните сведоштва на „децата бегалци“ во
македонските политики на сеќавање. Студија на случај: сведоштво на дете бегалец од
Грчката граѓанска војна]
12. “The workshops are seedbeds for degeneration”: Forms of Exposure and Protection of
Workers’ Bodies in Vardar Macedonia in: TRAFO – Blog for Transregional Research (Forum
Transregionale Studien), 14.07.2021, https://trafo.hypotheses.org/30250 .
13. "National Reproduction with (Un)Disciplined Bodies: Women Moving to the Politically
Possible in pre-Yugoslavian Societies (Examples from Serbia, Bosnia and Croatia)." AM
Journal of Art and Media Studies 18 (2019): 17–31. doi: 10.25038/am.v0i18.298 Available
online http://fmkjournals.fmk.edu.rs/index.php/AM/article/view/298

14. “Нацијата и класата во женските движења во 19 век: Србија и Бугарија, компаративен
преглед“, Историја 53, 2 (2019): 5–21. УДК 94:316.342.2(497.2:497.11)"18" 94:316.66-
055.2(497.7:497.11)"18". Достапно online http://www.zirm.mk/wp-
content/uploads/2019/01/Istorija-History-LIII-2.pdf
15. „Малцинствата во Кралство Југославија во работна сила: етничкото потекло
како фактор, од земјоделските периферии кон индустриските центри (примери,
1920 – 1930)”, Историја 2 (2019): 95–113 УДК: 331.101.262-
054.7(497.1)”1920/1930”. Достапно online: http://www.zirm.mk/wp-
content/uploads/2020/02/KONECNA-VERZIJA-ISTORIJA-2-2019-1.pdf