м-р Божидар Кочов

м-р Божидар Кочов

Роден на 10.03.1941г. во Битола, каде заврши основно и средно образование, а дипломира на Правниот факултет-Скопје, 1963г. Работеше во Службата за општествено книговодство-1964, во 1966 г. беше избран за судија во Окружниот суд-Битола, а потоа претседател на Апелациониот суд Битола (1987 – 1999). Од  2006г. работи како нотар.

Магистрира на Правниот факултет-Скопје (1984). Надворешен соработник на Правниот факултет-Битола (1981 – 1987). Претседател на Здружението на судиите на Р.Македонија.

Објавил две книги, еден научно-истражувачки проект и 40 трудови. Едукатор со меѓународен сетификат на судиите во Р.Македонија од областа на облигационото, вистинското, наследното право и по парничната и вонпаричната постапка.

Член е на Македонското научно друштво од 1984г., а Претседател  1987–1988г.

tel. 047 228 150

mob. 070 83 79 06    notarbk@freemail.com.mk

 

Kocov Bozidar, M.A.

Born on 10.03.1941 – Bitola, he finished primary and secondary school, and graduated from Law Faculty in Skopje, 1963. He worked at the Service of social accounting in 1964, in 1966 he was elected for a judge at the Municipal court – Bitola, and thena president of the Appellate court (1987 – 1999). Since 2006 he has been working as a notary public.

He obtained Master’s degree in 1984 from the Faculty of Law – Skopje. He was an external associate at the Faculty of Law – Bitola (1981 – 1987). He was President of the Association of Judges of the R. Macedonia.

He has published two books, one scientific – research project, and 40 written papers. He was an educator with international certificate of the judges in R.Macedonia in the field of obligation, right, inheritance law and monetary and nonmonetary procedures.

He’s been member of the Macedonian Scientific Association since 1984 and became president (1987 – 1988).


 

Библиографија

 

ПРЕГЛЕД НА ОБЈАВЕНИ ТРУДОВИ

I.

КНИГИ

1.”Договорот за продажба во Римското и Југословенското право”, Друштво за наука и уметност Битола, 1986, број на страници 217, рецензенти: Проф.Д-р Иво Пухан, Проф.Д-р Ристе Ристески.

2.”Авторското право”, Друштво за наука и уметност Битола, 1987, број на страници 140, рецензенти :Проф.Д-р Ристе Ристески, и Виш предавач  М-р Јовица Фидановски.

II.

НАУЧНО  ИСТРАЖУВАЧКИ ПРОЕКТ

“Постапки во третманот на отпадните води од прехрамбената индустрија на Битола и изнаоѓање можност за нејзина повторна употреба во процесот”.

Проектот беше интердисциплинарен.Неговиот правен дел работен од мене, носи наслов “Улогата на правото во заштитата на водите”, број на страници 165-208. Проектот беше јавно одбранет во април 1990 година.

III.

НАУЧНИ И СТРУЧНИ  ТРУДОВИ

1.”Јавноста во постапката пред редовните судови”,”Прилози”Списание на ДНУ Битола Бр.34-35/81, стр.85-99

2.”Некои проблеми околу примената на член 61 од Законот за бракот на СРМ”, “Прилози” Бр.36-37/82 стр. 61-69.

3. “Надоместување на изгубеното издржување како вид на материјална штета”“Прилози” Бр.38/82 стр.9-25.

4. “Понудата и нејзиното прифаќање – нужни фази за склучување на Договорот за продажба”, “Прилози” Бр.39/83, стр.17-27.

5. “Надоместок за експроприран имот низ практиката на судовите од подрачјето на Окружниот суд Битола”,”Прилози” Бр.40/83 стр.101-110.

6. “Договорот за продавање со право на првенствено купување”, “Прилози” Бр.42/85, стр.23-33.

7. “Поим на автрското право”“Прилози” 42/85, стр.186-195.

8. “Преддоговорот и судската практика”, “Билтен”-часопис на Окружниот суд Битола Бр.8/81.

9. “Некои дилеми во врска со споровите по основ исполнение на договор за продажба на недвижен  имот”, “Билтен” Бр.9/82.

10.”Lex commissoria и нашето  позитивно право” “Правни  живот” часопис за правна теорија и пракса на Сојузот на здруженијата на правници на Србија” Бр. 3/85, стр.365-377.

11. “Запирање на извршната постапка и запирање на извршувањето”, “Билтен” Бр.18/92.

12. “Договорот за продавање на недвижности”, Годишник на Правниот факултет Битола за 1983 година стр.249-256.

13. “Форма на договорот за продавање”. Годишник на Правниот  факултет Битола за 1984 година, стр.211-240.

14.”Обврски и права на договорните странки при договорот за продавање”, Годишник на Правниот факултет Битола за 1985 година, стр.213-241.

15. “Стекнување без основ”, Годишник на Правниот факултет Битола за 1987 година, стр.13-25.

16. “Загадување на водите и граѓанско-правната одговорност на загадувачите” “Судиска ревија” ч!асопис на здружението на судиите  на РМ, Бр.2-3/95, стр.93-107.

17.”Загадување на водите и граѓанско-правната одговорносдт на загадувачите”, “Судиска  ревија” 2-3/95, стр.93-107.

18.”Здружението на судиите на република Македонија иницијатор за решавање на проблемите во судовите”, “Судиска  ревија” Бр.1/95, стр.12-15

19.”Пренесување на авторското право со посебен осврт на издавачкиот договор” “Судиска  ревија” Бр.4/98, стр.93-105.

20.”Заштита на авторските права и сродните права”, “Судиска  ревија” Бр.2/99 стр.65-79.
21.” Примена на Законот за спречување на перење пари и други приноси од казниво дело”.”Судиска  ревија” Бр.4/2004 стр.140-1502

22. “Некои дилеми во врска со реализација на залогот според Законот за договорен залог”, “Судиска  ревија” Бр.1/2004, стр.220-231.

23.”Здружението на судиите на република Македонија – сериозен чинител за развојот и унапредување  на судската власт во Република Македонија” “Судиска  ревија” Бр.1/2004, стр.48-54.

24. “Основни карактерисртији на договорот за продажба” “Нотариус”, часопис на Нотарската комора на Македонија  Бр.8/2008, стр. 37-44

25. Пренесување на авторското право со посебен осврт на издавачкиот договор. “Прилози” бр.15-16/11

IV.

ОБЈАВЕНИ МАТЕРИЈАЛИ ОД

ОДРЖАНИ СОВЕТУВАЊА  И  СЕМИНАРИ

1.”Осигурувањето во сообраќајот и одговорноста на ЗОИЛ во спорови за надомест на штета во сообраќајни незгоди”Коавтор Вангел гагачев. Трудот е објавен во Зборник на трудови за советување на  тема “Надоместување на штета од сообраќајни незгоди” во издание на Врховниот суд на РМ, 1977 година, стр.           306-338.

2. “Некои проблеми во врска со надоместувањето на експроприраниот имот” Советувањето одржано во април 1982 година во организација на Врховниот суд на РМ. Краток осврт од овој труд објавен од Д-р Кирил  Чавдар во “Правна мисла”  Бр. 3/82, стр. 37.

3. “Влијанието на додатокот кон договорот за продажба од римското право Lex commissoria врз решенијата на Законот за облигационите односи”.Материјалот изложен на интеркатедарското советување на наставниците по предметот Римско право и Историја на државата и правото од правните факултети на Југославија што се одржа во октомври 1985 година во Битола.

4. “Надоместокот на штета, неоснованото збогатување и конвалидацијата на договорите”.Објавен во “Збирка на трудови за семинарот за стручно усовршување на кадрите од правосудните органи” , 1987 стр. 145-165.

5. “Карактеристики на изведувањето на доказите во граѓанската постапка”, “Збирка на трудови од семинарот за стручно усовршување  на кадрите во правосудните органи и адвокатурата”, 1988, стр.137-151.

6. “Затезната  и договорната камата”. Објавен во “Збирка на трудови за стручно советување на кадрите од правосудните органи и адвокатурата” 1989 стр.43-59.

7.”Посебни процесни постапки”. Советување на тема:”Примена  на новото процесно и извршно право”Организатор Републичкиот секретаријат за правосудство и управа,Правниот факултет Скопје и Врховниот суд на РМ 1990 стр.22-40.

8. “Имотните односи на брачните другари” Материјал објавен во “Збирка реферати Семејното законодавство на РМ” 1994, стр.197-214.

9. “Надомест на штета, неосновано збогатување и конвалидација на договорите” Збирка на трудови за семинарот за стручно усовршување на кадрите во правосудните органи. Организатор Републички секретаријат за правосудство и управа, стр. 145-164,1987 година

10. “Карактеристики на изведувањето на доказите во граѓанската постапка”. Збирка на трудови за семинарот за стручно усовршување на кадрите во правосудните органи. Организатор Републички секретаријат за правосудство и управа. стр.137-151, 1988 година.

11. “Затезна и договорна камата” Советување во организација на Републичкиот секретаријат за правосудство и управа за стручно   усовршување на правосудните кадри, стр.43-59, 1989 година.

12. “Посебни процесни постапки”. Советување на тема “Примена на новото процесно и извршно право” во организација на Секретаријатот за правосудство и управа, Врховниот суд на македонија и Правниот факултет Скопје, стр.22-40, 1990 гфодина.

13. “Правосудниот систем во Македонија” Советување по повод пет години од донесувањето на Уставот на Р.Македонија во организација на Здружението за уставно право, стр.139-166, 1998 година.

V.

Р Е Ц Е Н З И И

1.”Коментар на Законот за бракот” од Проф.Д-р Ристе Ристески ,Издавач “Самоуправна политика” Скопје, 1987.

2.”Времето како  правен факт за стекнување и престанок на имотните права” од М-р Симеон Цветановски, Издавач ДНУ Битола, 1986.

3.”Канцелариското работење со кореспонденција” автор Проф.Д-р Ристе ристески и Македон Славковски “Просветно дело” Скопје,1980.

VI.

УЧЕСТВО НА СОВЕТУВАЊА

1. “Заштита и унапредување на животната средина”Научна средба 20 и 21.10 1980 год.

2.”Постпенална помош на осудени лица” Стручна научна средба во организација на ДНУ Битола и Окружниот суд битола.

3.Активно учество на сите советувања одржани во организацијха на републичкиот секретаријат за правосудство и управа, одн. Министерството за правда,Врховниот суд на македонија и на Окружниот, одн. Апелациониот суд Битола.

4.Предавач на сите  семинари  за судии, во организација на здружението на судиите на Република Македонија.

VII.

С Е Н Т Е Н Ц И

Во “Билтенот за судска пракса” на Окружниот, одн.Апелациониот суд Битола објавени се преку 25 сентенции подготвени од мене.

VIII.

ЧЛЕН НА РЕДАКЦИСКИ ОДБОР

НА ОБЈАВЕНИ КНИГИ

1.”Истражување на татковството и мајчинството во СРМ” од проф.Д-р Ристе Ристески, ДНУ 1986

2.”Месната заедница во правниот промет” од Проф.Д-р Ристе Ристески, ДНУ 1984