м-р Аце Бакиевски

м-р Аце Бакиевски

Роден е во Битола,1959 г. Завршил Правен факултет во Битола,1983 г.

Во учебната 1985/86 година работеше како професор во Државното средно економско училиште „Јане Сандански“ – Битола. Во 1986 година се вработи во Основниот суд во Битола. Во 1987 година полагаше правосуден испит. Во 2007 година магистрира на политичко-правни науки на ИСППИ во Скопје.

Ментор е во Академијата за обука на судии и обвинители на Република Македонија, беше претседател, заменик претседател и/или член на изборни комисии.

Член е на Здружението за примена на македонскиот литературен јазик во службената и во јавната комуникација–Скопје.

Член е на Македонското научно друштво од 2009 г.

tel. 047 255 393

mob. 070 312 809   e-mail : acebakievski@yahoo.com

 

Bakievski Ace, M.A.

He was born in Bitola, 1959.He graduated from the Faculty of Law, Bitola, 1983. In the academic 1985/86, he worked as a teacher in state secondary economic school „Jane Sandanski“ – Bitola. He was employed in the Municipal Court, Bitola, 1986. He passed the judicial exam, 1987. He obtained Master degree in political and legal sciences from the ISPPI-Skopje, 2007. He is a Mentor in the Academy for Training of Judges and Prosecutors, and served as president, vice president and/or members of election commissions.

He’s member of Association for use of the Macedonian literary language in official and public communication – Skopje.

He’s has been member of the Macedonian Scientific Association –Bitola since 2009.

 


БИБЛИОГРАФИЈА

>научен труд/книга “Јавните служби во теоријата и правото на Република Македонија”, Битола, 2007

>научен труд / книга “Функциониранјето на јавните установи во општината  Битола од аспект на корисниците”, Битола, 2007

>научен труд / книга ” Управен спор”, Битола, 2012

>научен труд / книга ” Теоретски аспекти на управата и управно судската контрола”, Битола 2012

>научен труд / книга ” Управно-правната заштита и вредностите на ЕУ ” објавен во стручното списание
Правник, март 2012, бр.239, Скопје

 

 

Објавувани повеке поединечни правни ставови и мислења од областа на правото, учества на симпозиуми и тркалезни маси.