Меѓународна научна конференција

МЕЃУНАРОДНАТА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА

 

ОБРАЗОВАНИЕТО НА КРСТОПАТ –

СОСТОЈБИ, ПРЕДИЗВИЦИ, РЕШЕНИЈА И ПЕРСПЕКТИВИ

БИТОЛА НА 10 и 11 НОЕМВРИ 2017