Лиљана Христова

Лиљана Христова

Има дипломирно на Филозофски факултет – група Историја на уметност со археологија во 1978 година и магистрант е на истиот. Од 1979 година вработена е во Завод за заштита на спомениците на културата, природните реткости, музеј и галерија – Битола. Во 1991 г. се стекна со звање виш кустос. Член е на Друштвото на Историчари на Македонија и на Меѓународното здружение на ликовни критичари (А1СА).

Член е на МНД од 2011 година.

tel. 047 525 940

mob. 075 298 825            e-mail : hristova54@yahoo.co.uk

 

Hristova Liljana

She has graduated (1978) and obtained MA from the Faculty of Philosophy – on the department of Art History with Archeology.Since 1979 has been employed at the Institute for the Protection of Cultural Monuments, NaturalRarities, Museum and Gallery -Bitola. In 1991 gained the title ofSenior Custodian. A Member of the Society of Masedonian Historiansand the International Association of Art Critics (A1SA).

Has been a Member of Macedonian Scientific Association since 2011.