Коста Цингаровски

Коста Цингаровски

Роден 1927 гoд. во Битола. Дипломирал на Филозофски факултет во Скопје на групата историја. Работел како архивист и директор во Историскиот архив во Битола. Во 1976 год. го добил звањето виш архивист. Стручната кариера ја круниса во 1980 год. со добивањето на највисокото стручно и научно архивистичко звање во архивската струка во СФРЈ, виш архивски советник регулирано со архивското законодавство во ранг на докотор на науки.

Има објавено 46 научни трудови со историска и архивистичка содржина.

Еден од основачите на Македонското научно друштво – Битола и прв главен и одговорен уредник на списанието „Прилози“ на првиот број од научната периодика на Друштвото.

tel. 047 222 516

 

 

Cingarovski Kosta

Born in 1927 in Bitola. Graduated from the Faculty of Philosophy-Skopje, on the department of  History. Worked as an Archivist and a Director of the Historical Archives-Bitola. In 1976 he received the title of Senior Archivist. In 1980, he received the highest professional and scientific archivist title in Yugoslavia, Senior Archive Adviser, which is regulated by the legislation to the rank of PhD.

He has published 46 scientific papers with historical and archivistic content.

One of the founders of the Macedonian Scientific Association- Bitola and the first  Chief and Executive Editor of the journal „Contributions“, the first issue of the scientific periodicals of the Association.