Книги од МНД-Битола за Библиотека „АЛБИ“ во Бабино

Книги од МНД-Битола за Библиотека „АЛБИ“ во Бабино

Раководството на МНД-Битола подари книги на најмалата библиотека во Светот, „АЛБИ“ лоцирана во селото Бабино, формирана во 1882 година.

За време на посетата на библиотеката, членовите на МНД-Битола беа информирани за историјатот на библиотеката, книжниот фонд и фондот на ретки предмети кои се чуваат во овој импозантен и резидијален културен објект.