Елизабета Јончиќ

Кратка биографија

Елизабета Јончиќ е родена  во Прилеп 1976 год. Дипломира на Педагошкиот факултет при Универзитетот „Св.Климент Охридски“ – Битола на студиска програма  Македонски јазик и книжевност.

Автор е на  книгите поезија „Гола кожа и одблесок“, „Лулки од стремеж“, „Неука филозофија“, „ Вода, плот и оган“. Пишува проза и драмски пиеси за деца и возрасни. Има објавено повеќе стручни трудови од областа на книжевната критика.

Основач и претседател е на Културно иновативен клуб Новаци. Член е на Друштво на писатели Битолски книжевен круг, а од 2018 и негов претседател. Член е на Друштвото на писателите на Македонија од 2013 год.

тел: 075- 528 -796

e-mail: beti.joncik@gmail.com

 

Elizabeta Jonchikj  was born in Prilep in 1976. He graduated from the Faculty of Pedagogy at the University “St. Kliment Ohridski” – Bitola on a study program Macedonian language and literature.

She is the author of the poetry books “Gola koza i odblesok”, “Lulki od stremez”, “Neuka Filozofija”, “Voda, plot i ogan”. She writes prose and drama plays for children and adults. He has published several professional papers in the field of literary criticism.

She is the founder and president of the Cultural Innovation Club Novaci. She is a member of the Writers’ Association of Bitola Literary Circle, and since 2018 its president. She has been a member of the Writers’ Association of Macedonia since 2013.

tel: 075- 528 -796

e-mail: beti.joncik@gmail.com