д-р Никола Тунтевски

д-р Никола Тунтевски

Роден 1965 година. Дипломирал на  Правниот факултет – Битола. Во 1997 год. на Правниот факултет – Скопје се стекнал со звањето магистер по правни и политички науки. Во 2010 г. докторира на Правниот факултет „Јустинијан Први“– Скопје, со што се стекна со титулата доктор на правни науки.

Од 1992 г. до денес вработен  е во МВР на РМ, од 1996 – 2011 раководител на Отсекот за спречување на организиран криминал при СВР – Битола.

Учествувал на повеќе семинари. Има објавено повеќе научни и стручни трудови. Во моментот предава на Академијата за обука на судии и обвинители во Скопје.

Член на МНД – Битола од 2009 год.

tel. 047 253 258

mob. 070 342 641 e-mail : niktun@t-home.mk

 

Tuntevski Nikola, Ph.D.

Born in 1965. Graduated from the Faulty of Law-Bitola. He obtained master degree of law and politics from the Faculty of Law–Skopje(1997) and obtained PhD at the Law Faculty “Justinijan Prvi” (2010) and thus gained the title Doctor of Law.

Since 1992 till now, he has been working in the Ministry of Internal Affairs of R.M., and from 1996-2011 was Leader of the Department for the fight against Organized Crime within SVR – Bitola.

He has participated in many seminars. He published number of science and professional works. He works at the moment as a Lecturer at the Academy for judges and prosecuters training in Skopje.

Has been member of the Macedonian Scientific Association – Bitola since 2009.

 


БИБЛИОГРАФИЈА

  • Во 2003 год. во Темишвар-Р.Романија, на меѓународен симпозиум на тема „Трговија со луѓе во Југоистична Европа“, излагање со свој труд „Трговијата со луѓе во Р.Македонија“;
  • Во периодот од 2005 до 2007 год., како дел од невладината организација „СЕМПЕР“, со свои трудови за трговијата со луѓе во РМ и пошироко на семинари во Битола, Струмица, Гевгелија и др.
  • Во Септември 2005 год., во Битола, на меѓународна конференција, организирана од Амбасадата на САД во РМ, предавање со свој труд на тема „Трговијата со луѓе и илегалната миграција во РМ“.
  • Магистерски труд на тема „Социјално организирана држава-сооднос помеѓу социјалната држава, државата на благосостојба и социјално-правната држава, со посебен осврт на социјалната држава во Република Македонија“.
  • Докторски труд на тема „Паралелни тенденции во транзиционите општества-тоталитаризација како пречка за вистинска демократизација на општеството“.
  • Во 2009 год. објавен труд во перидоично издание на Македонското научно друштво од Битола на тема „(Не-) довербата на цивилното во политичкото општество“, како причина за (не-) стабилност на целото општество“.
  • Објавени повеќе колумни во неделниците „Его“ и „Јавност“ со следните наслови:

– „Феноменот на центрипетализам“

-„Заробено општество-моќта на олигархијата во постсоцијализмот“

-„Одговорноста во постсоцијалистичките општества“

-„Постсоцијализмот-транзиција или трансформација“;

-„Корупција и доверба“;

-„Елитите и транзицијата“