Д-р Марија Димовска

Д-р Марија Димовска

 

ПРОФЕСИОНАЛНА БИОГРАФИЈА

 

Вонр. проф. д-р Марија Котевска-Димовска

 

Ул „Пожаревачка“ бр. 66 –  Битола

 еmail:  marijadimovski@yahoo.com

 

 

Марија Котевска- Димовска е родена во Битола, каде завршува основно и средно образование/ Дипломира на отсекот за психологија на УКИМ во 2005та година, магистрира на ИСППИ на катедрата за Менаџмент на Универзитетот „Св Кирил и Методиј“ – Скопје во 2000 г. Докторираше на катедрата за Образовен менаџмент во 2013 г. година на Универзитетот УКЛО – Битола, Р. Македонија.  Марија Котевска Димовска е  Лиценциран гешталт терапевт и тренер, според  критериумите на Европската асоцијација за гешталт психотерапија. Со оваа титула се стекнува во   Гешталт центар – Београд кај проф. Младен Костиќ во 1999 г.

Професионалната кариера

Марија Котевска- Димовска има повеќе професионални ангажмани во својата кариера:

Од 1996 работи како експерт за организациска психологија во АД ЕЛЕМ, РЕК Битола, од 2010 работи како клиничар на Бизнис Академија Смилевски -БАС, Битола, од 2013 година работи како како  вонреден професор  на постдипломските студии на БАС  по предметот Водство.  Од 2013 е ангажирана како вонреден професор на Меѓународниот Славјански Универзитет „Г.Р. Державин“,  на студиската група Економија и претприемништво  по предметот Менаџмент на човекови ресурси.

Други ангажмани:

Активно учествува со свои  трудови  на голем број научни и стручни конференции, а како експерт гостува  во бројни медиуми –  ТВ емисии, списанија, магазини, весници со стручна и едукативна  содржина. Автор е на над 70 научни трудови на голем број конференции, на две книги, како  и  на над 100 статии во списанијата „Его“,  „Факултети“, „Просветно дело“ и др.

Учесник е во национален научен проект „Македонски таленти“ во организација на Владата на Р. Македонија, Министерството за образование и наука и Бирото за развој на образованието (2012).  Реализатор е на обуки од областа на откривање и работа со надарени и талентирани ученици во основното и средното образование, МАНТ 2015. Реализатор и учесник  во едукација во меѓународната програма организирана од МАНТ Скопје на тема:  „Развој и унапредување на професионалните и личните емоционални компетенции на менаџерите од потенцијал до талент“, (МАНТ, ,2016). Има одржано бројни обуки за потребите на стопанските и нестопанските дејности на тема: „Стрес менаџмент“  (2013),   „Тим билдинг – развој на тимски вештини“ (2015), како и  „Развој на емоционалната интелигенција кај менаџерите“ (2016); за потребите на македонската  компанија АД ЕЛЕМ Скопје (2016); и МЕПСО (2016), како  и работилници на тема: Позитивната психологија и развојот на психолошкиот капитал на работно место, во организација на МСУ  „Г. Р. Державин“, Свети Николе.

 

Марија Котевска- Димовска  е активен член на:

Македонско научно друштво МНД –  Битола (член на етичката комисија; Македонска асоцијација на надарени и талентирани – МАНТ (член на надзорниот одбор); Анима – Здружение за развој и психотерапија (еден од основачите); Национална организација за Гешталт терапија – МНАГТ, која е член на Европската асоцијација за Гешталт терапија; Македонска асоцијација за Психотерапија – МАП, која е член на Европската асоцијација за психотерапија, Здружение на гешталт терапевти – Битола и  Друштво на психолози – Битола.

 

 

Научно истражувачкa  дејност:

Книги:

1.Котевска-Димовска, М. „Професионална селекција со помош на психолошки тестови“ (2000), Битола: МНД

2.Котевска-Димовска, М.; Кеверески, Љ. (2017) „Емоционалната интелигенција нoва визија во лидерството“,  Битола:  Графопром  (282 стр.)

 

Објавени научни трудови:

1.    Kotevska-Dimovska, M.; Jakupi, T. (2018)  Human dimension of leadership in the conditions of changes – systemic psychological approach  KNOWLEDGE – International Journal, Vol. 22  Vrnjacka Banja, Serbia, March 16 -18. 2018

2.    Kотевска-Димовска, М.; Јакупи, Т. (2018) Мулти – димензионален модел за улогата на емоциите во стратегиското водство (2018), Петта Меѓународна Научна Конференција Современите менаџерски предизвици и организациските науки со предметен фокус Иновациите и организацискиот развој. Битола, ноември 2018

3.    Јакупи, Т.; Kотевска-Димовска, М. (2018) Улогата на претприемничкото водство во создавање на нови работни места и спречување  на одлив на младите  од државата    Петта Меѓународна Научна Конференција Современите менаџерски предизвици и организациските науки со предметен фокус Иновациите и организацискиот развој. Битола, ноември 2018

4.    Kотевска-Димовска, М.; Солунчевски, М. (2018)  Психолошки перспективи на лидерството  – социјален идентитетСписание на научни трудови број 3. Деветта меѓународна научна конференција Меѓународен Славјански Универзитет„Гаврило Романович Державин“

5.    Kотевска-Димовска, М.; Талевски, Н.; Романски, Д. (2018) Водачот фактор во имплементирање на нови концепти во работата  Списание на научни трудови број 3. Деветта меѓународна научна конференција Меѓународен Славјански Универзитет„Гаврило Романович Державин“

6.    Солунчевски, М.; Стефановска, Л.; Kотевска-Димовска, М.; (2018) Опременост на силите за заштита и спасување како еден од факторите за зголемување на безбедноста од пожари во Република Македонија,

7.      Списание на научни трудови број 3. Деветта меѓународна научна конференција Меѓународен Славјански Универзитет„Гаврило Романович Державин“

8.    Jakupi, T.;  Kotevska-Dimovska, M. (2018) The influence of leadership on the success of strategic management,   International May Conference on Strategic Management – IMCSM, Book of proceedings 18 May 25 – 27, 2018, Bor, Serbia

9.    Kotevska-Dimovska, M. (2017). Емоционален  бренд  и  потрошувачка психологија во маркетингот, Петта  меѓународна научна конференција (ISCMMA’18) економски развој – бизнис политика – маркетинг , Зборник на апстракти , Скопје, Мај

10.    Kotevska Dimovska, M., (2017)  Socio-psychological, Pedagogical and Educational Aspects in the Working Programs with Gifted Students ,  Conference Proceedings from the International Scientific Conference , The education at the crossroads – conditions, challenges, solutions and perspectives  Bitola, Republic of Macedonia, November 10-11, 2017

11.                Jakupi, T.; Kotevska Dimovska, M.  (2017)  Lifelong learning – dimension of successful leadership, Third international scientific-business Conference, LIMEN 2017, Leadership & Management:Integrated Politics of Research and Innovations

12.                Kotevska Dimovska, M., Solunchevski,M.(2017), The protection and development of successful and emotional competent leaders  International Journal Scientific papers Vol. 16.1, Twelfth International Scientific Conference –  Knowledge without borders 31.3-2.4.2017, Vrnjacka Banja, Serbia (Impact Factor 1,023)

13.      Solunchevski, M., Kotevska-Dimovska, M. Modern management of human resources for effective and efficient functioning of  the army of the republic of Macedonia, Международный научно-исследовательский журнал, Екатеринбург, Россия, 2015,  ISSN 2303-9868 Print, ISSN 2227-6017 Online, DOI:10.18454/ IRJ.2015.42.225, стр 90-96 (Impact Factor 0,24)

14.      Kevereski Lj., Kotevska-Dimovska, M., Ristevski, D., (2016), „The influence of the emotional intelegnence in protektion of the mental health in conditions of a psyhosocial stress”, International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education, Vranje, Serbia  IJCRSEE, (Impact Factor, 0.12

15.      Димовска –Kотевска,  M.  (2017), Психолошки фактори на ефективното лидерство-емпционална интелигенција и отпорност на стрес, Списание за теорија и практика на образованието, Просветно дело, 3 2017  год. LXX , UDK- 37 ISSN 0350-6711, издавач Здружение за теорија и пракса на образованието Образовни рефлекси, Скопје, Македонија   

16.      Kотевска- Димовска, M.; Јакупи, Т. (2017) „Улогата на водството во интеграција на хуманите ресурси во организационите системи во услови на промени“, Зборник на трудови од четврта меѓународна научна конференција, БАС-Современите менаџески педизвици и организациски наки, Институт за менаџмент Битола,  БАС – Битола.

17.      Јакупи, Т., Kотевска- Димовска, M. M.  (2017) „Улогата на водството во интеграција на компаниите и другите облици на организирање во индустриската зона Визбегово“,Зборник на трудови од четврта меѓународна научна конференција, БАС-Современите менаџески педизвици и организациски наки, Институт за менаџмент Битола,  БАС – Битола

18.      Kотевска-Димовска, M,. Мавровски, С. (2017), „Тимско  лидерство  како фактор за успешно надминување на кризни ситуации“, Зборник на трудови од четврта меѓународна научна конференција, БАС-Современите менаџески педизвици и организациски наки, Институт за менаџмент Битола,  БАС – Битола.

19.      Kотевска- Димовска, M. ; Солунчевски М. (2017), „Влијание во современи практики во менаџирање со развојот на човечки ресурси врз организациските перформанси“, Зборник на трудови од петти симпозиум Менаџментот и современите науки, Предметен фокус: Современите трендови во работењето на организациите, БАС Скопје

20.      Kотевска- Димовска, M.; Солунчевски М. (2017), „Современи трендови на организациската психологја – нови перспективи за менаџентот“, Списание на научни трудови од Осма меѓународна научна конференција,Меѓународен славјански универзитет„Гаврило Романович Державин“, Свети Николе

21.      Kотевска- Димовска, M.; Тасевска.Г., Мавровски, С. (2017), „Промени на организациската култура во услови на модернизација на општеството“, Списание на научни трудови од Осма меѓународна научна конференција меѓународен славјански универзитетГаврило Романович Державин“, Свети Николе

22.      Kотевска- Димовска, M.; Талевски, Н., Романски, Д. (2017), „Модел за квалитетен менаџмент “, Списание на научни трудови од Осма меѓународна научна конференција меѓународен славјански универзитет„Гаврило Романович Державин“, Свети Николе

23.      Kotevska-Dimovska, M.; Ristevski,D. (2017),  „Human resources  – strategic capital  for sustainable economic development”, Book of apstract,Globalisation challenges and the social‐economic environment of the EU, 6th International Scientific Conference Faculty  of  Business, Management and Informatics Novo mestoand Faculty of  Business and Management Sciences, Novo mesto.

24.      Kotevska-Dimovska, M., Ristevski, at all. (2017),  Voga solskega kniznicarja pri realizaciji programs za razvoj naarenih ucenikov v Gimnazii Josipa Brozsa Tita- Bitola, Vloga razlicitih obogatitvenih dejavnosti za razvoj nadarenih, Zbornik prispevkov in povzetkov, Rushe

25.      Kotevska-Dimovska, M.; Mavrovski, Ristevski .  (2017) , Psihološke teorije i istraživanja  kao perspektive i smjernice  za učinkovito vodstvo,  International leadership conference: Creative leadership, Visoka poslovna skola, Rijeka, Opatija

26.      Kотевска- Димовска, M.; Јакупи, T. (2016), Personality of the leaders and effective leadership,  Зборник на трудови од третата меѓународна научна конференција, БАС-Современите менаџески педизвици и организациски наки, Институт за менаџмент Битола,  БАС – Битола.

27.      Soluncevski, M.; Kotevska-Dimovska, M.  (2016),  Leadership in the system of protection and rescue in crisis situations,International Scientific Conference@Contemporary Concepts of Crisis Management”, CUK, Macedonija,

28.      Kотевска- Димовска, M.; (2016). Позитивната психологија и развој на психолошкиот капитал – фактори на организацискиот развој, Denovi na psihologijata, Меѓународен славјански универзитет „Гаврило Романович Державин“, Свети Николе

29.      Kotevska-Dimovska, M.; Mavrovski,S., Ristevski, D;  (2016), The role of human resources in the age of globalization, International scientific conference Globalisationg challenges and the social‐economic, Faculty of Business and Management Sciences, Novo mesto.

30.      Кеверески Љ., Котевска-Димовска М., Старц Я.  (2016), „Психология раз-решения конфликтов в современном организационном контекста“, Сборник статей Международная научно-практическая конференция Гуманитарные основания социального прогресса: Россия и современность (25-27 апреля 2016 г.) , «Московский государственный университет дизайна и технологии» . часть 3 Москва

31.      Kevereski, Lj; Kotevska-Dimovska, M.; Ristevski, зD. (2016),  Тhe influence of the emotional inteligence in protection of the mental health in conditions of a psychosocial stress, Konferencija ‘Interdisciplinarni pristup razvoju osjećaja i osjetila u djetinjstvu’  Split.

32.      Kotevska-Dimovska, M.; Ristevski, D, Mavrovski, S. (2016), Transformational role of emotionally competent teachers in education, The Third International Conference “Education across Borders” Education and Research across Time and Space, University “St. Kliment Ohridski”,  (1100th Death Anniversary of St. Clement of Ohrid), Faculty of Education

33.      Kотевска- Димовска,  М.; Слунчевски,М., Талевски,Н, (2016), Современи психолошки пристапи во заштита и унапредување на менталното здравје“:  Зборник на научни трудови од петта Меѓународна научна конференција: Меѓународен дијалог исток-западМеѓународен центар за славјанска просвета, Свети Николе

34.      Kотевска- Димовска, M,;  (2015), Развој на клучните компетенции – темел на образованието на идните манаџери, Зборник на трудови од четвртиот симпозиум “Менаџментот и современите практики“ со предметен фокус “Менаџментот и вработливоста“ – Скопје: Бизнис академија Смилевски- БАС

35.      Kotevska-Dimovska, M.;  Solunchevski М. (2015),   Influence  of personality characteristics on contemporary approaches in management of HR, Proceedings from the International scientific conference Challenges of contemporary society,  International conference Institute for sociological, political and juridical research, ISPPI, Skopje.

36.      Solunchevski, М.;  Kotevska-Dimovska, M., (2015),   Modern approach in providing human resources in Army of Republic of Macedonia, Proceedings from the International scientific conference Challenges of contemporary society,  International conference Institute for sociological, political and juridical research, ISPPI,  Skopje,

37.      Kotevska-Dimovska, M.; T, Jakupi. (2015 ). Licnost lidera i efektivno liderstvo,  Рersonality and effective leadership, Zbornik radova sa Regionalnе naučnostručna i biznis konferencija, Liderstvo i menadžment: država, preduzeće, preduzetnik, Beograd

38.      Kotevska-Dimovska, M.; Kevereski, Lj. (2015), Personality as a key concept in human resource development, XVIII International Conference “Educational Researches and School Practice” Challenges and dilemmas of professional development of teachers and leaders in education,Beograd

39.      Kevereski, Lj.,  Kotevska-Dimovska, M., Ristevski, D.  (2015) Osvrt na deskriptivno vrednovanje u Republici Makedoniji , Zbornik radov IV. Međunarodna znanstvena konferencija: Nastava i škola za net-generacije:Unutarnja reforma nastave u osnovnoj i srednjoj školi,  Učiteljskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

40.      Kотевска- Димовска, M.;  Талевски, П. (2015), Емоционалната интелигенција, модератор за заштита на  менталното здравје во стресни ситуации“, Зборник на трудови од Меѓународна психијатриска конференција „Стрес и анксиозни растројства  низ различни животни фази“, Охрид

41.      Kotevska-Dimovska, M.; Jakupi, T. (2015), Human capital as a strategic resource for sustainable economic development – Challenges of modern organizational science and management, The thematic focus: Chances and opportunities for sustainable economic development in Eastern Europe, Fama college Еconomic faculty, Prishtina, Кosovo

42.      Kотевска-Димовска, М. (2015). Развој на клучните компетенции – темел на образованието на идните манаџери,  Зборник на трудови од четвртиот симпозиум “Менаџментот и современите практики” со предметен фокус “Улогата на образовните установи во создавање на одржлива вработливост” – Скопје: Бизнис академија Смилевски ; Битола : БАС Институт за менаџмент, 2015. – 229 стр. ; 26 см

43.   Kотевска-Димовска, М., (2015), Имплементирање на образовни програми за развој на афективната компонента на надарените, Implementation of educational programs for development of the affective component for the gifted: Међунродни научни скуп – Даровити и дидактичка култура, Вршац.

44.   Kотевска-Димовска, М., м-р Н. Талевски, (2015), Психотерапевтски методи –  современа алтернатива за системски развој на поединци и организации:  Зборник на научни трудови од петта Меѓународна научна конференција: „Меѓународен дијалог Исток-Запад”,  Меѓународен центар за славјанска просвета, Свети Николе.

45.   Kотевска-Димовска, М., Талевски, Н.  (2015), Основа за градење и менаџирање со кариерниот развој на човековите ресурси во организациите во р. Македонија, Зборник на научни трудови од петта Меѓународна научна конференција: „Меѓународен дијалог Исток-Запад”,  Свети Николе, Меѓународен центар за славјанска просвета, Свети Николе.

46.   Kотевска-Димовска, М.; Солунчевски, М. (2015), Современи пристапи во селекцијата  на човечките ресурси, Contemporary approachment to the selection of human resources, Зборник на научни трудови од петта Меѓународна научна конференција: „Меѓународен дијалог Исток-Запад”,  Меѓународен центар за славјанска просвета, Свети Николе.

47.   Kotevska-Dimovska, M.,  Kevereski, LJ.,  Ristevski, D. (2015), Персоналната структура личности као клучни концепт професионалног развоја наставника, 13 medunarodna naucno strucna konferencija Doba znanja,  Fakultet za menadzment Sremski Karlovci

48.   Kотевска-Димовска, М.,(2014), Психолошки и социјален  капитал –  нова парадигма на конкурентската предност,  Зборник на трудови од трета меѓународна научна конференција, БАС –  Современите менаџески педизвици и организациските наки, Институт за менаџмент Битола,  БАС – Битола, Битола

49.   Kотевска-Димовска, М., Мавровски, С. (2014), Лидерство кое промовира креативност во училиштата, Leadership that promotes creativity in schools, Даровити и квалитет образовања, Зборник 19, Вршац, Висока скола структурних студија за васпитаче„Михајло Павлов“, Вршац, 2014

50.   Kotevska-Dimovska, M. (2014), Emotional intelligence of managers in time of globalization, International scientific conference – Globalisation challenges and the social economic , Faculty of Business and Management Sciences and School of Business and Management – Novo Mesto, 2014.

51.   Kотевска-Димовска, М., Талевски, Н. (2014),  Доминантни  компетенции во современиот менаџмент, Зборник на трудови од третиот симпозиум: “Менаџментот и современите практики“ со предметен фокус “Менаџментот и вработливоста“ – Скопје: Бизнис академија Смилевски, БАС

52.   Димовска-Kотевска, М., Мавровски, С. (2014),  Психолошкиот профил на харизматичните лидери, The psychological profiles of the charismatic leaders, Зборник на научни трудови од тpета Меѓународна научна конференција: „Меѓународен дијалог Исток-Запад”,  Меѓународен центар за славјанска просвета, Свети Николе, 2014.

53.   Kотевска- Димовска, М.,  Талевски,  Н. (2014), Задоволен човек – оптимален капитал за општеството, Зборник на научни трудови од тpета Меѓународна научна конференција: „Меѓународен дијалог Исток-Запад, Меѓународен центар за славјанска просвета, ”, Свети Николе 2014

54.   Kотевска-Димовска, М., (2014),  Развој на компетентноста  на наставниците за реализација на инклузивното образование, Меѓународна конференција,  Македонско научно друштво – „Социјална и образовна инклузија и кохезија –  Теорија, практика и перспективи“, Битола, 17, 18 октомври 2014

55.   Kотевска-Димовска, М. (2014), Создавање, верификација и валидација на систем за безбедна работа, Зборник на  трудови од Втора меѓународна научна – стручна конференција, Безбедносно инженерство  при  работа и пожар, Битола, 17, 18 Октомври, 2014.

56.   Kотевска-Димовска, М.; Талевски, Н. (2014), Multidisciplinary approach to safety at work with inclusion of psychological aspects:  Зборник на  трудови од Втора меѓународна научна – стручна конференција, Безбедносно инженерство  при  работа и пожар, Битола, 17, 18 Октомври, 2014.

57.   Талевски, Н., Димовска-Kотевска, М., (2014), Создавање, верификација и валидација на систем за безбедна работа, Зборник на  трудови од Втора меѓународна научна – стручна конференција, Безбедносно инженерство  при  работа и пожар, Битола, 17, 18Октомври, 2014.

58.   Kотевска- Димовска, M. (2014), Гешталт терапијата како процес на подигање на емоционалниот количник, Билтен бр. 3. Гешталт конгрес во Р. Македонија, „Синтеза“, Скопје,.

59.   Kотевска- Димовска, M. (2014), Улогата на психологот во организацискиот развој, (2014), Зборник на трудови  од шеста конференција на психолози,  Три Нова MPM, Здружение на млади психолози на Македониј, Скопје, 2014

60.   Kотевска- Димовска, M. (2014), Развој на емоционалната интелигенција со гешталт тераписки пристап, (2014), Работилница  шеста конференција на психолози,  Три Нова MPM, Здружение на млади психолози на Македониј, Скопје, 2014.

61.   Kотевска- Димовска, M.;  Мавровски, С., Талевски, Н.  (2013), „Социјалните вештини разгледувани како човечки капитал во функција на организациската конкурентност“, Зборник на трудови од втора меѓународна научна конференција, БАС –  Современите менаџески педизвици и организациските наки, Институт за менаџмент Битола,  БАС – Битола, 2013.

62.   Kотевска- Димовска, M. ; Мавровски, С., Талевски, Н. (2013) „Креирање и имплементирање на анти-стрес програми за безбедна работа“, Зборник на научни трудови од Прва меѓународна научна – стручна конференција, Безбедносно инженерство  при  работа и пожар: “Меѓународен дијалог исток-запад”,  Меѓународен центар за славјанска просвета, Свети Николе,  2013.

63.   Kотевска-Димовска, M.; Мавровски, С., Талевски, Н. (2013), „Создавање, верификација и валидација на систем за безбедна работа“, Зборник на  трудови од Прва меѓународна научна – стручна конференција, Безбедносно инженерство  при  работа и пожар, Битола, 04, 05 Октомври,

64.   Kотевска- Димовска, M; Мавровски, С.,  Талевски, Н. (2013), „Примена на логистика за квалитет на концептите за безбедна работа“, Зборник на научни трудови од Прва меѓународна научна – стручна конференција, Безбедносно инженерство  при  работа и пожар: „Меѓународен дијалог Исток-Запад ”,  Свети Николе, Меѓународен центар за славјанска просвета, Свети Николе.

65.   Kотевска- Димовска, M.; Мавровски, С.; Талевски, Н. (2013), „Методи за развивање на емоционалната интелигенција во високо образовните институции“, Зборник на трудови од Четврта Меѓународна научна конференција: „Меѓународен дијалог Исток-Запад”,  Свети Николе.

66.   Kотевска- Димовска, M  (2012) Идентитет и самодоверба, Втора меѓународна конференција  „Меѓународен дијалог: Исток-Запад“ Свети Николе

67.   Kотевска-Димовска, M. (2011),  Поврзаност на самодовербата како емоционална интелигенција со лидерската ефективност, Прилози, МНД- Битола

68.   Kотевска- Димовска, M. (2010) Сонот во гешталт терапијата, Билтен бр.1. Гешталт конгрес, „Синтеза“, Скопје

69.   Kотевска- Димовска, M. (2011). Поврзаност на самодовербата како емоционална интелигенција со лидерската ефективност, „Прилози“, МНД, Битола

70.   Kотевска- Димовска, M. (2009). Раководни стилови и психолошки профили, „Прилози“, МНД, Битола

71.   Kотевска- Димовска, M. (1992) .Истражување со скала на индивидуални вредности на Вид Погачник, Зборник на трудови, Научен собир социологијата и општеството, Друштво на психолози, Друштво на наука и уметност, Битола