Д-р Драган Јованов

 

 

 

 

 

 

 

Биографија

 

Д-р Драган Јованов е роден во Скопје, РС.Македонија. Родителите негови се родени во Битола. Како организатор и учесник на многу престижни семинари, меѓународни конференции, трибини и јавни настани, агрономијади, академии, обуки, конференции, спортски активности и проекти, се стекнува со големи академски достигнувања, искуство и епитет на иновативност во таа насока. Д. Јованов е добитник на многу дипломи, сертификати, благодарници, медали и општествени признанија за своите национални и интернационални достигнувања.

Драган Јованов има добиено седум меѓународни признанија за најдобар млад научник, и четири национални признанија.

Автор е на преку педесет објавени меѓународни трудови, а како медиумски препознатлива личност во својата специјализирана област има пишувано свои статии за многу домашни и странски списанија и портали.

Автор е на преку 30 книги. Покрај конкретниве авторски дела, Драган Јованов како стручно, компетентно и реномирано лице за својата специфична тематика пишува научни статии за македонски дневни весници, списанија и магазини. Како лице што има знаење и што знае соодветно да го пренесе, Јованов бил и се уште е почесен гостин на речиси сите македонски емисии и национални телевизии.

Драган Јованов соработува со меѓународни институти во областа на фитомедицина, нутриционизам и здравиот начин на живеење. Со тоа е познат и признат како еден од најдобрите млади експерти во Југоисточна Европа за фитологија, фитотерапија, фитомедицина, агроекологија и земјоделски науки и храна.

Драган Јованов предава како на домашни, така и на меѓународни трибини, а мошне често е повикуван како почестен гостин со свое излагање на меѓународно реномирани конференции за здрав начин на живеење како нешто фундаментално и базично за човековата егзистенција. Д. Јованов активно учествува на меѓународни трудови и конгреси во областа на фитологијата, фитотерапијата, екологијата, агробизнисот, микробиологијата на почвите и водите, земјоделството,  храната, обновливи извори на енергија, менаџмент на еколошки ресурси, агробизнисот, а на повеќето од нив, покрај тоа што активно учествува, исто така и пријавува меѓународни трудови. Учествува на конгреси и симпозиуми за фармација и балкански симпозиуми за хомеопатија.

Три години беше асистент на пратениците во Собранието на Република Македонија и член на Институтот за парламентарна демократија (ИПД), каде што учествуваше на многу семинари со странски еврокомесари. Беше учесник и на семинари организирани преку Собранието на Република Македонија и Министерството за животна средина и просторно планирање.

За здрав начин на живот најдобро може да говори личност што го применува тоа. Драган Јованов играше за македонски кошаркарски клубови професионално и аматерски, за Универзитетската кошаркарска репрезентација, а подоцна беше и професионален тренер на млади категории во КК Партизан Водно Санс, Илинден и МЗТ Скопје.

А како личност што се бори за примена на здрав начин на живот и изнаоѓање соодветно решение, превентива и лекување на здравствените болести, Д. Јованов организира хуманитарни активности со кои се собираат финансиски средства наменети за луѓе заболени од канцер и други тешки болести.

Како хумана личност што поседува организациски, социјални, ораторски вештини, комуникативност и позитивен пристап во директен контакт и работа со луѓе, покрај гостувањето во повеќе од 200 ТВ-емисии од научен аспект, беше водител и на своја ТВ-емисија ,,Здравје од природата“. Како дел од своето професионално искуство, уште во текот на студиите беше демонстратор (волонтер) на Факултетот за земјоделски науки и храна во Скопје, секретар на факултетот за менаџмент на еколошки ресурси и факултетот за менаџмент на туризам, при МИТ Универзитетот во Скопје, асистент на Факултетот за менаџмент на еколошки ресурси при МИТ Универзитетот во Скопје, каде што предавал повеќе предмети. Од 2017 година станува Посебен советник за животна средина и просторно планирање на претседателот на Владата на Република Македонија

Во 2018 година Драган Јованов е избран за редовен член во Клубот на иновативни умови при Европската академија на науките.

 

Biography

Dr. Dragan Jovanov was born in Skopje, RS Macedonia. His parents were born in Bitola. As an organizer and participant in many prestigious seminars, international conferences, tribunes and public events, agronomy, academies, trainings, conferences, sports activities and projects, he acquires great academic achievements, experience and epithet of innovation in that direction. D. Jovanov has won many diplomas, certificates, certificates of appreciation, medals and social recognition for his national and international achievements.

Dragan Jovanov has received seven international awards for best young scientist, and four national awards.

He is the author of over fifty published international papers, and as a media recognizable person in his specialized field he has written his own articles for many domestic and foreign magazines and portals.

He is the author of over 30 books. In addition to these specific works, Dragan Jovanov, as an expert, competent and renowned person, writes scientific articles on his specific topic for Macedonian daily newspapers, magazines and magazines. As a person who has knowledge and who knows how to convey it properly, Jovanov was and still is an honorary guest on almost all Macedonian shows and national televisions.

Dragan Jovanov cooperates with international institutes in the field of phytomedicine, nutrition and a healthy lifestyle. He is known and recognized as one of the best young experts in Southeast Europe for phytology, phytotherapy, phytomedicine, agroecology and agricultural sciences and food.

Dragan Jovanov teaches at both domestic and international forums, and is often referred to as an honored guest with his presentation at internationally renowned conferences on healthy living as something fundamental and fundamental to human existence. D. Jovanov actively participates in international papers and congresses in the fields of phytology, phytotherapy, ecology, agribusiness, soil and water microbiology, agriculture, food, renewable energy, environmental resource management, agribusiness, and most of them, in addition to actively participates and also reports international papers. Participates in congresses and symposia for pharmacy and Balkan symposia for homeopathy.

For three years he was an assistant to the members of the Parliament of the Republic of Macedonia and a member of the Institute for Parliamentary Democracy (IPD), where he participated in many seminars with foreign European Commissioners. He was also a participant in seminars organized through the Assembly of the Republic of Macedonia and the Ministry of Environment and Physical Planning.

A person who applies this can best talk about a healthy lifestyle. Dragan Jovanov played for Macedonian basketball clubs professionally and amateur, for the University basketball team, and later was a professional coach of young categories in KK Partizan Vodno Suns, Ilinden and MZT Skopje.

And as a person who fights for a healthy lifestyle and finding a suitable solution, prevention and treatment of health diseases, D. Jovanov organizes humanitarian activities that raise funds for people with cancer and other serious illnesses.

As a humane person who possesses organizational, social, oratory skills, communicativeness and a positive approach in direct contact and work with people, in addition to appearing in more than 200 TV shows from a scientific point of view, he was the host of his TV show “Health from Nature” “. As part of his professional experience, during his studies he was a demonstrator (volunteer) at the Faculty of Agricultural Sciences and Food in Skopje, Secretary of the Faculty of Environmental Resource Management and the Faculty of Tourism Management, at MIT University in Skopje, Assistant to Faculty of Environmental Resource Management at MIT University in Skopje, where he taught several subjects. Since 2017, he has been the Special Adviser for Environment and Physical Planning to the Prime Minister of the Republic of Macedonia

In 2018, Dragan Jovanov was elected a full member of the Club of Innovative Minds at the European Academy of Sciences.