д-р Весна Милевска

Лични податоци

Име и презиме Весна Милевскa

Датум на раѓање 21.03.1976 год.во Битола.

Адреса: 22 Април бр 57 Битола ,7000

Контакт          +38947252526

+38975373693

е-маил vmilevska@hotmail.com

 

Образование

– доктор по филолошки науки на Филолошки Факултет англиски јазик во Белград,  Р.Србија Јуни 2018

Докторска теза

„Амерички и британски енглески варијантне разлике на различитим нивоима језичке структуре“

– магистер по филолошки науки на Филолошкиот Факултет „ Блаже Конески “ Скопје, Ноември 2010

Магистерска теза

„Литерарноста  во драмата  на Вилијам Шекспир, Ромео и Јулија и нејзиното пренесување во преводот на Георги Сталев“

-дипломиран филолог-преведувач и толкувач по англиски јазик Филолошки факултет Штип

-дипломиран професор по англиски јазик и книжевност Филолошки Факултет „ Блаже Конески “ Скопје

Сегашна позиција

-професор по англиски јазик  во СОУ „Таки Даскало“

Обуки, усовршувања и семинари

-стручно усовршување во Оксфорд,Англија “St Joseph Hall College”

-успешно завршена обука на четири тродневни работилници за интерактивна наставна методологија

-успешно завршена обука „Подобрување на оценувањето во училиштата“

-успешно завршена обука во проектот за модернизација на образованието Од Идеја до Трајни подобрувања“

-учесник на училишна обука „Образование за животни вештини“

-учесник во работилници „Предавање во класови со ученици со мешани способности“ и „ Менџирање во училница“

– стручната конференција „Случувањата во воспитно образовната практика“

-стручна конференција „Ефикасност и ефективноста во наставата“

-дел од комисијата за екстерно оценување во Државната матура  девет години по ред како прегледувач по предметот англиски јазик.

-успешно  завршена  обука од програмата за доживотно учење и мобилност Леонардо Да Винчи  организирана од Националната агенција за европски интеграции и мобилност.

Како дел од оваа програма учество  на контакт семинар во Даблин, Р.Ирска (2009)  подготвителна посета Истанбул, Р.Турција (2010) и контакт семинар Пултстук, Полска (2012)

Учесник како тренер на Регионалниот Младински Форум по дебата во Матарушка бања Краљево, Р.Србија.

-посетена обука  во рамките на проектот Меѓуетничка интеграција во образованието

-Успешно завршена обука и положен испит за директор за средно јавно училиште

-координатор на меѓународен проект во рамките на Националната Агенција за европски образовни програми и мобилност Обуката на наставниците  прозорец кон Европската Унија

-Координатор на проект   на СОУ Таки Даскало Битола и Радко Стокл Шуле Мелзунген Германија

-Координатор на проект во рамките на Програмата Доживотно учење Леонардо Да Винчи „Обуката на наставниците прозорец кон Европската Иднина“ Португалија 2013

-Координатор на проект во рамките на програмата Еразмус + „Иднината на образованието е во имплементацијата на европската клима во училиштата“ Италија 2014

-Координатор на проект во рамките на програмата Еразмус + „Стекнување на европски искуства подобри јазични компетенции“ Англија 2014

– Обучувач за обуки по странски јазик  за невработени лица  Октомври-Декември 2017

Екслузивен овластен преставник на ESB (English Speaking Board)  за Република Северна Македонија и Република Србија

 

Објавени трудови

-„Англиски низ слики“,                               Битолски весник  7 Ноември 2001

-„Читањето како процес и потреба“           Битолски весник  14 Ноември 2001

-„Зошто се прават грешките низ учењето?“ Битолски весник   1 ноември 2001

-„Развивање на вештините читање и пишување“, Зборник на трудови од стручна конференција „Случувањата во воспитно-образовната практика“- СОУ „Таки Даскало“ Битола 2010

ИСБН 978-9989-925-09-2

–„Соодветната околина и модели-предуслов за ефективно учење на странски јазик“

Зборник на трудови од меѓународната стручна конференција „Ефикасност и ефективност на наставата“, СОУ „Таки Даскало“ Битола 2011

ИСБН 978-9989-925-13-9

-„Интертекстуалноста  и потребата од преведување“ 3та Меѓународна Научна конференција  Знаење-капитал за иднината Зборник Банско 2-4 .2014.

ИСБН 978-608-65653-5-0

-„Поимот литерарност и очудување во процесот на преведување“6та Меѓународна Научна конференција  Моќта на знаењето Зборник  2-4 октомври 2015 Грција

ИСБН 1857-92

-„Правење на матрица на преводливост “ 7ма Меѓународна Научна конференција   Знаење за можности и вештини Зборник Банско 4-6 декември 2015  ИССН1857-92

„Начинот на намера на Волтер Бенџамин“  3та Меѓународна Конференција Образвание преку граници Зборник Битола 6-7 Октомври 2016 ИСБН 978-9989-00-50-5

„Како учениците ги учат странските јазици и со кои потешкотии се соочуваат“  Меѓународна конференција Нови методи за изучување на странски  и втори јазици: исток наспроти запад 25-26 Мај 2018 Неапол, Италија  978-88-9326-217-0

„Историјата на англискиот јазикчупотребата на јазикот како средство за комуникација“ Банско Декември 2018 ИССН2545-4439 ИССН 1857-923 Х

„Постоење на варијанти и дијалекти во англискиот јазик“ Будва Јуни 2019 ИССН 2545-4439 ИССН 1857 -923Х

 

Други вештини и способности

Работа со компјутери ( WORD, EXCEL, INTERNET, POWER POINT)

Интензивно вклучена во преведувачката дејност.Овластен судски преведувач од англиски,српски и хрватски јазик на македонски и обратно.

 

Објавени преведни книги

„Значајни личности за Битола“ издадена од НУУБ „Климент Охридски“ Битола 2007;

ИСБН 978-9989-2783-0-3

„Значајни личности за Битола-писатели“ издадена од НУУБ „Климент Охридски“ Битола 2008;

ИСБН

„Книжевен зборник на битолските писатели“ издадена од НУУБ „Климент Охридски“ Битола 2009;

ИСБН 608-4538-01-0

„Библиотеките во Битола“ издадена од НУУБ „ Климент Охрдиски“ Битола 2009;

ИСБН

„Битола, љубов моја“ препев на книга со поезија од Панде Манојлов 2009;

ИСБН

Превод  на ДВД за НУУБ „ Климент Охридски“ Битола 2008;

ИСБН 978-9989-2783-4-1

Превод на предговор  кон „Каталогот на стари и ретки книги“ издадена од НУУБ „ Климент Охридски“ Битола 2009;

ИСБН

„Библиотеките во црквите и манастирите во Преспанско-Пелагонискиот регион“

издадена од НУУБ „ Климент Охридски“ Битола 2010;

ИСБН

„Значајни личности за Битола –култура“ издадена од НУУБ „ Климент Охридски“ Битола 2010;

ИСБН

„12 чекори до здравје со Тианши“ издадена од Агенција  за преводи и посредување „Филип М“ 2006.

„ Прирачник за транспарентно лобирање на граѓанските организации “ Проект финансиран од Европската Унија- Преда  2013

ИСБН 978-608-4616-58-0

ИСБН978-608-65635-0-9

„Каменот пред портата наша“ препев на поезија  од Бранко Наумовски Полиграфика  2014

ИСБН 978-608-65728-1-5

„Прирачник на стручна терминологија“ Средно Општинско Училиште „Таки Даскало“ Битола

ИСБН 978-9989-925-10-8

„Зборот на други јазици “ Радован П.Цветковски  превод на поезија  Академски печат 2016 ИСБН 978-608-231-177-7

 

 

Извршен е превод за следните компании

 • Превод на тендерска документцаија МХЦ Злетово
 • Превод на елаборат за фабрика за прочистување
 • Наставни програми за Технички факултет Битола, Економски факултет Прилеп Висока медицинска школа, Воена акдемија
 • Елаборат за Сокомак Битола
 • Превод на книга за менаџирање со човеки ресури за Сокомак Битола
 • Технички спецификации за ФОД Битола и РЕК Битола
 • Превод на Багер за Такраф за ФОД Битола
 • Прирачник Ракување со нестандардни делови во текот на производтсвото и монтажа за ФОД Битола
 • Прирачник за употреба QY25 машина за РЕК Битола
 • Прирачник за употреба QY8Е машина за РЕК Битола
 • Тендерска документација за ФОД Битола Сектор за лигнит и посебни рударски побарувања за машинска опрема
 • Тендерска и друга документација за Железнец Демир Хисар
 • Тендерска и друга документација за Идеал Шипка Битола
 • Тендерска и друга документација за Млекара ИМБ Битола
 • Тендерска и друга документација за Бусе Мак Битола
 • Тендерска и друга документација за Тера Македонија Битола
 • Тендерска и друга документација за Марковски Компани Битола
 • Превод на стандарди за земјоделство за ЗК Пелагонија
 • Превод на наставни програми за Висока Медицинска Школа Битола, Економски факултет Битола, Технички факултет Битола
 • Превод на каталози за Семпер невалдина организација
 • Превод на каталози,статут и друга документација за Биосфера невладина организација
 • Превод на каталози,статут и друга документација за Тогетхер Маседониа невладина организација

 

Соработка со невладин сектор

НВО  Сфера, Семпер,Биосфера,Тогетхер Мацеодниа  Американ корнер

СЕРТИФИКАТИ

 1. Сертификат за интерактивна наставна методологија СЕА  Јануари 2007, УСАИД
 2. Сертификат за  успешно завршена процедура за квалификација  на наставник за примена  на  интерактивна наставна методологија СЕА  Октомври 2007, УСАИД
 3. Сертификат за завршена обука за подобрување на оценувањето  Март 2008, УСАИД
 4. Сертификат   успешно завршена обука  Од Идеја до трајни подобрување ДЕТРА Центар Скопје 08 .01-02.04.2008
 5. Сертификат за учество на регионален младински форум по дебата 23 август 2008  АЦЦД, Идеа
 6. Сертификат за учество на работилница  за професионален развој  3 мај 2008 ЕЛТАМ
 7. Сертификат за водење на дебатен клуб  2008 Младински образовен форум
 8. Сертификат за учество на ‘ годишен Мацедониа Опен   Декември 2009 Младински образовен форум
 9. Сертификат за учество на  контакт семинар Во рамките на Леонардо да Винчи програмата Даблин  Септември 2009 ЛЕАРГАС Ирска
 10. Сертификат за учество во подготвителна програма за Леонардо Да винчи проект  во Истанбул Турција  Јануари 2010 Малтепе Киз Текник
 11. Сертификат за учество на стручна конференција Случувањата во воспитно образованата практика  мај 2010 СОУ Таки Даскало
 12. Сертификат за учество на Спелинг Би  2012 Американ Корнер
 13. Сертификат за учество  на работилници Предавање во класови со мешани способности и Менаџирање на училницата  Март 2012 Британски Совет
 14. Сертификат за менторство на ученици на училишен награден конкурс за најдобра професионална биографија  Април 2012  СОУ Таки Даскало
 15. Потврда за учетсво на обука  Образование на животни вештини  ноември 2011-мај 2012  СОУ Таки Даскало
 16. Сертификат за учетсво на меѓународен проект во Мелзунген Германија   Септември 2012  Радко Стоцкл Шуле
 17. Сертификат за учество на  контакт семинар Во рамките на Леонардо да Винчи програмата Пултстук Полска  Октомври 2010 ФРСЕ Полска
 18. Сертификат за положен испит за директор на Јавно Средно училиште  Декември 2012  Државен Испитен Центар
 19. Сертификат за учетсво на меѓународен проект во Мелзунген Германија   Април 2013   СОУ Таки Даскало
 20. Благодарница  за придонес  во работата и развојот на училишната сообраќајна единица  Ноември 2013
 21. Сертификат за завршен курс по португалски јазик Октомври 2014 Малиот принц
 22. Сертификат за  учество во проект за мобилност во Португалија  Обуката на наставницте прозорец кон европската иднина ,  23.04.2015-06.05.2014  Интернационал Асоциатион Мобилити Фриендс
 23. Сертификат за учество  на 3та меѓународна  конференција  Знаењето капитал за иднината Ноември 2014 МИТ Скопје
 24. Сертификат за учество во Еразмус проект ВЕТПРО  Мај 2014 Теллус гроуп
 25. Академски сертификат за посета на англиски јазик Ц1 напредно  април 2015 Меридиан Плимонт Англија
 26. Сертификат за учество  на 5та меѓународна  конференција  Знаењето капитал за иднината Мај 2015 МИТ Скопје
 27. Сертификат за обука на тема Идентификување и работа со ученици со потешкотии и попреченост во развојот  Мај 2015 Центар за едукација и советување
 28. Сертификат за обука на тема Откривање и работа со надарените и талентираните  Мај 2015 Универзитет Св Климент Охридски
 29. Сертификат за учество на работилница Струга  Декември 2015 Експрес   Едукатион
 30. Сертификат за учество на 7ма Меѓународна конференција   Знаењето Капитал на иднината  декември 2015 МИТ Скопје
 31. Сертификат за учецтво на базична обука за меѓуетничка интеграција во образованието  Март 2016 УСАИД
 32. Сертификат за учество на обука „Користење на интерактивни современи методи и техники во наставата за средно образование“ Биро за развој на образованието Август 2016
 33. Сертификат за учество на Меѓународна конференција Образование и истражување низ времето и просторот  Педагошки Факултет Октомври 2016
 34. Сертификат за присуство на ЕКВЕТ Конференција , Национална Агеницја за европски образовни програми и мобилност  Декември 2016
 35. Сертификат за јазична работилница за професионален развој на Факултетот за странски  јазици  при Универзитетот ФОН Април 2017
 1. Сертификат за учество на Меѓународна конференција Нови методи за

изучување на странски  и втори јазици: исток наспроти запад 25-26 Мај    2018 Неапол, Италија

 1. Серификат за устен испитувач за англиски јазик на ESB (English Speaking Board) 2020 Неапол, Италија
 2.  Сертификата за учество на Вебинар на ЕСБ „Развивање на вештини на зборување за ЕСБ модулот за зборување“ Јули 2020
 3. Сертификат за посетувана обука за  Teaching English Online: Privacy,Security and Safety  организирана од Регионалната канцеларија за англиски јазик на амбасадата на САД, 21-23 Јули , Белград
 4. Сертификат за присуство на  онлјан конференција  RELO Belgrade  Open Online Conference by English Teachers for English Teachers 19-22 Август 2020
 5. Сертификат за учество на онлајн курс „Реализација на наставата со користење на различни ИКТ средства за учење“ Битола 24 Август 2020