Доц.д-р Снежана Мојсоска

Доц.д-р Снежана Мојсоска

Родена на 24.11.1977 година во Битола. Дипломирала(2001) и магистрирала(2006) на Универзитет”Св. Кирил и Методиј”,Економски Факултет-Скопје,  а докторирала(2011) на   Универзитет   “Св.   Климент   Охридски”-Битола,  Економски   Факултет-Прилеп. Од 2011 избрана е во звање доцент на Факултетот за безбедност-Скопје во област Финансии. Во текот на целата своја образовна надградба учествува на многу меѓународни и домашни конференции и семинари, како и на проекти со меѓународно значење и од национален интерес.

 

 

 

 

 

 


 

БИБЛИОГРАФИЈА

 1. Надворешно трговската размена на Р.Македонија: Анализа на извозот и увозот на Р.Македонија(1994-2004), Извештај за надворешната трговија на Р.Македонија, Министерство за Економија и УСАИД, Скопје,2005;
 2. Надворешно трговската размена на Р.Македонија: Анализа на извозот и увозот на Р.Македонија(1994-2005), Извештај за надворешната трговија на Р.Македонија, Министерство за Економија и УСАИД , Скопје,2006;
 3. Финансиските опции во земјите во транзиција,Магистерски труд, Универзитет Св.Кирил И Методиј, Економски Факултет, Јуни 2006
 4. Надворешно трговската размена на Р.Македонија: Анализа на извозот и увозот на Р.Македонија(1997-2006), Извештај за надворешната трговија на Р.Македонија, Министерство за Економија и УСАИД, Скопје,2007;
 5. Воведување на профил примарна здравствена заштита во образованието на медицинската сестра со висока стручна спрема, Втор Симпозиум на Виши и Високи школи (со меѓународно учество), Висока медицинска Школа Белград, 31 Март-01 Април, Белград, 2006
 6. Социално-медицински аспекти на малигни неоплазми, со посебен осврт на карцином на дојка, 3 Конгрес по превентивна медицина на Македонија(со меѓинародно учество),Зборник на Резимеа, Сесија 6, 04-07 Октомври,Охрид,2006,стр.28
 7. Развој на пазарот на опции во Р. Македонија- Поим или реалност, Глобал,Ревија на институт за екопномски стратегии и меѓународни односи Охрид, Година 1 број 1 Јули 2007, стр.14-19
 8. Финансиски и пензиски систем-Мониторинг на лидерство-Извештај од евалуацијата на перформансите на Владата на Република Македонија во периодот септември 2006-Мај 2007
 9. Финансиски и пензиски систем-Мониторинг на лидерство-Извештај од евалуацијата на перформансите на Владата на Република Македонија во периодот Мај 2007-Јуни 2007
 10. Финансиски и пензиски систем-Мониторинг на лидерство-Извештај од евалуацијата на перформансите на Владата на Република Македонија во периодот Јуни-Јули 2007
 11. Финансиските опции и глобализацијата, Гордана Витанова , Мојсоска Снежана, Меѓународна конференција, Бизнисот и глобализацијата, Економски Факултет –Прилеп,УниверзитетСв.Климент Охридски –Битола,19-20 Октомври, Охрид
 12. Финансиски и пензиски систем-Мониторинг на лидерство-Извештај од евалуацијата на перформансите на Владата на Република Македонија во периодот Август-Октомври 2007
 13. Финансиски и пензиски систем-Мониторинг на лидерство-Извештај од евалуацијата на перформансите на Владата на Република Македонија во периодот Октомври-Декември 2007
 14. Ленче Мирчевска, Дончо Донев, Снежана Мојсоска, Нивото на образование и здравствената состојба на различните социјални групи: Студија на случај Македонија, за промовирање на здравјето и превенција на болести, Ханс Џејкобс издавачката куќа, Скопје, 2007
 15. Банкарски наспроти пазарно ориентирани финансиски системи и нивното значење, предности и недостатоци за развој на инвестициските фондови, Хоризонти, Универзитетот “Св.Климент Охридски”-Битола, Број 5, Битола, Декември 2009
 16. Финансиски и пензиски систем-Мониторинг на лидерство-Извештај од евалуацијата на перформансите на Владата на Република Македонија во периодот Декември 2007-Фебруари 2008
 17. Кредитни картички: криминал во пораст, Годишник 2007/2008 година, Универзитетот “Св.Климент Охридски”-Битола, Полициска академија-Скопје, 2008, Скопје
 18. Инвестициски фондови, Глобал, весник објавен од страна на ОХРИД Институтот за економски стратегии и меѓународни односи, Година1 бр.2 јануари 2008 година, стр. 7-13
 19. Инвестициски фондови: Концепт и видови на измама, Годишник 2009 година, Универзитетот “Св.Климент Охридски”-Битола, Факултет за безбедност-Скопје, UDK: 685.15:343.359,2008, Скопје
 20. Трговска, индустриска и инвестициска политика, Мандат за лидерство, Извештај од евалуацијата на перформансите на Владата на Република Македонија , Институтот за економски стратегии и меѓународни односи ОХРИД во периодот Септември 2008-Ноември 2009
 21. Трговска, индустриска и инвестициска политика, Мандат за лидерство, Извештај од евалуацијата на перформансите на Владата на Република Македонија , Институтот за економски стратегии и меѓународни односи ОХРИД во периодот Ноември2009-Јануари 2010
 22. Трговска, индустриска и инвестициска политика, Мандат за лидерство, Извештај од евалуацијата на перформансите на Владата на Република Македонија , Институтот за економски стратегии и меѓународни односи ОХРИД во периодот  година, Скопје,Јануари 2010-Мај 2010
 23. MA Snezhana Mojsoska, Report on foreign trade of Macedonia 2009:Export and import flow 1998-2008, USAID Business environment activity and Ministry of economy,Skopje,2009
 24. MA Snezhana Mojsoska, Report on foreign trade of Macedonia 2008:Export and import flow 1997-2007, USAID Business environment activity and Ministry of economy,Skopje,2008
 25. Prof.Lence Mircevska, ass.Snezana Mojsoska, Implementig profile for primary health protection in nursing education in higher education, Second Symposium of health colleges and health science(with international participation), Belgrade, March 31-1 April,2006
 26. Трговска, индустриска и инвестициска политика, Мандат за лидерство, Извештај од евалуацијата на перформансите на Владата на Република Македонија , Институтот за економски стратегии и меѓународни односи ОХРИД во периодот  година, Скопје, Мај 2010- Август 2010
 27. Влијанието на глобалната економска криза врз работењето на инвестициските фондови во Р.М., Меѓународна конференција:Економијата и бизнисот во пострецесискиот период, 28 Октомври, Прилеп,2010
 28. Финансиски криминал, Снежана Мојсоска, Хоризонти, Број5 ,декември 2009, Битола
 29. Carousel fraud: basis for fight money laundering, International conference, Criminal-Police academy-Belgrade,Tara, hotel „Omorika”, 28-30. jun 2011
 30. Sase Gerasimoski, Snezana Mojsoska, Vesna Trajkovska, Theories for risk as modern sociological paradigm in the era of globalization, International scientific conference, Philosophic Faculty,University” St.Kiril and Methodius”,Skopje
 31. Snezana Mojsoska, Gordana Vitanova, Bozidar Milenkovski,Security in electronic banking system, Security in the post-conflict (western) Balkans: Transition and challenges faced by the republic of Macedonia,International scientific conference, University “St.Kliment Ohridski”-Bitola, Faculty for security-Skopje, 28-30 May, Ohrid,2011
 32. Co-author of Scientific research “Security of high schools”, Association for security and education-Skopje, May 2011
 33. Снежана Мојсоска, Саше Герасимоски, Функционирање на инвестициските фондови во услови на променливо опкружување, Volume 44, Pages 1-482 (2012),XI International Conference, Service Sector in Terms of Changing Environment, 27-29 October 2011, Ohrid,Меѓународна конференција, Факултет за Туризам-Охрид, Универзитет Св.Климент Охридски-Битола, Хотел Метропол, Охрид,27-29 Октомври, 2011
 34. Snezana Mojsoska, Gordana Vitanova, Dance Nikolovska Influence of money laundering on economic security, International Scientific conference,Academy of Criminalistic and Police Studies, Belgrade 1-2 March,2011
 35. Characteristics of investors who invest in investment funds, Horizons,International scientific magazine, University”St. Kliment Ohridski”-Bitola, Volume 7, Bitola, December, 2011,91-101 pg.
 36. Knowledge economy as new economic paradigm, Bozidar Milenkovski Msc., Snezana Mojsoska Phd, Horizons,International scientific magazine, University”St. Kliment Ohridski”-Bitola, Volume 7, Bitola, December, 2011,47-55 pg
 37. Snezana Mojsoska, Dance Nikolovska Vrateovska , Fiscal decentralization: success or failure in case study Macedonia  20th NISPAcee Conference,”Public Administration East and West: Twenty Years of development”,May 23-25, 2012, Ohrid, Republic of Macedonia
 38. Snezana Mojsoska, Gordana Vitanova, Dance Nikolovska, Money laundering on financial markets, Seciruty and euroatalntic perspectives of the Balkan, International scientific conference, Faculty of security, University “St. Kliment Ohridski”- Bitola, 25-26 May,2011, Ohrid

 

 

Меѓународни списанија

1.Procedia – Social and Behavioral Sciences, Volume 44– selected pp. 1-482 (2012)

 

УЧЕСТВО НА КОНГРЕСИ, СЕМИНАРИ И КОНФЕРЕНЦИИ

 • Семинар: “Меѓународни сметководствени стандарди (МСС)”, Скопје, ноември, 2004

• Семинар: Дијалог помеѓу Владата и приватниот сектор во креирањето на трговска политика, СТО Усогласеност активност, Скопје, 2004

• Првата Конференција за унапредување на извозот на Република Македонија, април, Скопје, 2005

• Конференција: “Доха развојна агенда, Охрид, 2005

• Втора конференција за унапредување на извозот на Република Македонија, април, Скопје, 2006

• Тркалезна маса Мандат за лидерство Институтот ОХРИД, Хотел Холидеј Ин, Октомври, Скопје, 2006.

• Претставување-даноци и економски развој и четири добри причини за воведување на рамниот данок, МАСА амфитеатар, Институтот за економски стратегии и меѓународни односи, 30 октомври 2006, Скопје.

• Тркалезната маса-Фискална реформа и Економски развој, Институтот за економски стратегии и меѓународни односи, Хотел Турист- Бест Вестерн, 31 октомври 2006, Скопје.

• Третата конференција Промоција на извозот на Р.Македонија, април, Хотел Холидеј Ин Скопје, 2007

• Четврта конференција за извозот Промоција на извозот на Р.Македонија, септември, Хотел Холидеј Ин Скопје, 2008

• Петта Конференција за зајакнување на извозот на Република Македонија, јуни, Хотел Холидеј Ин Скопје, 2009

• Професионална конференција, Free Market Road Show, Финансиска криза: Државниот неуспех наспротипазарниот неуспех, Холидеј Ин, мај 2009

• Професионална конференција, Free Market Road Show, Доста е – приоритет консолидација на јавните буџети, Холидеј Ин, мај 2010

•ПАНСКОПЈЕ Меѓународна конференција, Проширувањето на ЕУ: Помеѓу Лисабонскиот договор и економското заздравување,Паневропска унија на Македонија поддржани од Секретеријат за евроинтеграции на Р.М. и Собрание на Р.М. во соработка со ОХРИД институтот, Собрание на Р.М., Скопје, 28-30Мај 2010

 • Меѓународна конференција: Економијата и бизнисот во пострецесискиот период, 28 Октомври, Прилеп, 2010
 • Меѓународна конференција,Сузбивање на криминалот во рамките на меѓународната полициска соработка, Криминалистичка-полициска академија-Белград, Тара, Хотел Оморика, 28-30 јуни,2011

Меѓународна конференција, Социологијата и предизвиците на глобалната ера,Институт за социологија,Филозофски Факултет,Универзитет Св.Кирил и Методиј, Скопје

 • Меѓународна конференција,Универзитет Св.Климент Охридкси-Битола,Факултет за безбедност-Скопје, Конгресен центар, Охрид, 28-30 Мај
 • Меѓународна конференција, Финансиските услуги во време на променливо опкружување, Факултет за Туризам-Охрид, Универзитет Св.Климент Охридски-Битола, Хотел Метропол, Охрид,27-29 Октомври, 2011
 • Меѓународна конференција Арчибалд Рајс, Криминалистичко-полициска академија,Белград 1-2- март 2012 , КПА
 • Финансиска и монетарна политика после глобалната финансиска криза, Универзитет”Св. Кирил и Методиј”- Економски факултет –Скопје, 18 Ноември, 2011, Скопје

 

Проекти

 

 • Проект „Мандат на Лидерството”, Мониторинг на реформите на Владата на Р.Македонија; ОХРИД Институт за економски стратегии и меѓународни односи, финансирано од Balkan trust for democracy од the German Marshall Fund of the United States, the United States Agency for International Development (USAID), and the Charles Stewart Mott Foundation, 2007-2010;
 • Проект” Business environment activity “ финансиран од Booz Allen Hamilton, 2009;
 • Проект за усогласување со СТО (УСАИД финансирано), 2004-2008;
 • Проект “Mapping and Monitoring Security Sector Reform of the Western Balkans” од Analytica” Thinking laboratory финансирано од the Norwegian Ministry of Foreign Affairs,2011
 • Проект Воспоставување на систем за пробација во Р.М за потребите на Министерство за правда финансирано од UK Embassy,2011
 • Комисија за проценители
 • Ментор на Од студент до претприемач По повод на кампањата Осмели се!Направи го првиот чекор!”, организирана од Универзитетот Свети Климент Охридски-Битола и Владата на Р.М. на група студенти учесници на натпреварот со свој бизнис проект.