Доц.д-р Снежана Мојсовска Саламовска

Д-р Снежана Мојсовска Саламовска

е родена на 24.09.1972 година во Битола. Основно образование завршила во Битола, во основното училиште “Ѓорѓи Сугарев”, каде со одлука на Наставничкиот совет е прогласена за најдобар ученик во генерацијата.

 

Средното образование го завршува во Битола, дипломира на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ во Битола, на Економскиот факултет во Прилеп, а магистрира во 1999 год. на  Економскиот факултет на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“во Скопје.  За време на школувањето е стипендист е на Министерствата за образование и за наука на Република Македонија.

 

Докторската дисертација ја одбранува во 2008 година на Универзитетот „Св. Климент Охридски“, на Економскиот факултет.

 

Активно зборува англиски и руски јазик, а има познавања од италијанскиот и францускиот јазик.

 

Моментално е Шеф на Катедрата за менаџмент, маркетинг и бизнис,  и  член на Деканатската управа на Економскиот факултет. Предава повеќе предмети од областа на менаџментот и маркетингот на додипломските и постдипломските универзитетски студии, како и на заеднички студиуми со странски универзитети.

 

 


 

БИБЛИОГРАФИЈА

 

  1. „Implementation of Digital Marketing in the Virtual Space – Challenges for Companies  in Macedonia and the Region of Western Balkans“, International Scientific Conference REDETE, Banja Luka, 2012 (first author)
  2. „Strenghtening Innovation Capacity of the Macedonian Business Sector“ , International Scientific Conference – South-East European Countries Towards European Integration, Elbasan, Albania 2012 (co-author)
  3. “Incorporating the Value of Intangible Assets in Formal Accounting and Financial Statements – Key Contemporary Managerial Challenge”, International Conference – Economic & Social Challenges 2011 – “Globalization and Sustainable Development, Tirana 2011(first author)
  4. “Translation and Standardisation of Economic Terminology and the Quality of Higher Education in Economics and Business”, Macedonian Scientific Association Symposium “ Education in 21 Century”, Bitola 2011 (first author)
  5. “Digital Marketing – a  New World Marketing Order” – International Conference  on Postrecession, Republic of Macedonia, Prilep,2010 (author)
  6. “Marketing Strategic Controll as a Tool of Performance Evaluation in the Companies in Transition Countries” – Strategic Management, Subotica, Serbia, 2004 (co-author)
  7. “The Performance Prism as a Contemporary Method for Company’s Overall Performance Assessment”, XI International Conference in Strategic Management and Decision Support Systems, Subotica 2006 (co-author)
  8. “Интегрираните маркетинг комуникации – маркетинг парадигма на новата економија”, Меѓународна научна конференција – Охрид 2005( author)
  9. “Етиката во промотивните активности на маркетиншки ориентираните музеи” – Меѓународно регионално советување  на  ICOM International Councill of Museums, Маврово, 2004 год. (first author)
  10. “Специфичности на процесот на маркетинг комуницирање во меѓународна средина” – научен симпозиум на Здружението за маркетинг на Република Македонија на тема “Извозната стратегија на Република Македонија”, октомври 2004 (author)