доц. д-р Ице Илијевски

 

 

 

 

 

 

 

Куса биографија

доц. д-р Ице Илијевски

Ице Н. Илијевски е роден на 29.06.1986 година во Битола. Основно и средно образование завршил во Битола. Дипломирал на Факултетот за безбедност – Скопје при Универзи­тетот „Св. Климент Охридски“ – Битола. Магистрирал на истиот факултет на тема: „Извори на финансирање на тероризам – криминалистички, криминолошки и кривично-правни карактеристики“. Докторските студии ги завршил исто така на Фа­култетот за безбедност – Скопје и со одбрана на докторската дисертација на тема „Контрола и надзор врз безбедносниот систем на Република Македонија – со посебен осврт на МВР“ се стекнал со научен степен доктор на науки од областа на безбедноста. Работел како помлад асистент, асистент и доцент на Факултетот за безбедност – Скопје. Во моментов е до­цент на Правен факултет – Кичево при Универзитетот „Св. Климент Ох­ридски“ – Битола.

Листа на трудови – доц. д-р Ице Илијевски

 

Објавени книги (автор, коавтор) 

 1. Меѓународен тероризам, коавтор со доц. д-р. Злате Димовски, учебно помагало, Факултет за безбедност – Скопје, 2011
 2. Финансирање на тероризам – криминалистички, криминолошки и кривично-правни карактеристики, монографија, Битола, 2013
 3. Прирачник за обезбедување на транспорт и пренос на пари и други вредносни пратики, коавтор со доц. д-р Кире Бабаноски и проф. д-р Злате Димовски, Комора на Република Македонија за приватно обезбедување, Скопје, 2016
 4. Прирачник за обезбедување на лица и објекти, коавтор со проф. д-р Злате Димовски и доц. д-р Кире Бабаноски, Комора на Република Македонија за приватно обезбедување, Скопје, 2018

 

Објавени научни и стручни трудови (автор, коавтор) 

 1. Осврт врз трудот „Недозволено држење оружје, муниција или распрскувачки материи поврзани со тероризмот со посебен осврт на Р.Македонија во периодот од 1989 до 1998 година“ од авторот Злате Димовски, Годишник на Полициската академија, График Мак Принт, Скопје, 2005/06 стр. 328-333
 2. Приказ на трудот „Тероризам“ од авторот Злате Димовски, Годишник на Полициската академија, Графотранс, Скопје 2007/08 стр. 476-480
 3. Земање заложници и преговарање во заложничка ситуација, Годишник на Факултет за безбедност, Ван Гог, Скопје, 2010 стр. 131-139
 4. Загадување на воздухот – нормативно-правна рамка, коавтор со доц. д-р Марјан Котески и Кире Бабаноски, Хоризонти, година VI, број 6, 2010, Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола, стр. 251-261
 5. КД Финансирање на тероризам – Компаративна анализа на кривичните законодавства во некои земји од светот, коавтор со доц. д-р Злате Димовски, Хоризонти, година VII, број 7, 2011, Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола
 6. Security dimensions of contemporary trends of human trafficking (Безбедносне димензије савремених трендова трговине људима), коавтор со доц. д-р Злате Димовски и Кире Бабаноски, Thematic proceedings of inter-national significance, International scientific conference „Archibald Reiss days“, volume II, Academy of criminalistic and police studies – Belgrade, 3-4.03.2011 503-512
 7. Maze of the financial assets in the process of money laundering in the function of the financing of terrorism коавтор со доц. д-р Злате Димовски и Кире Бабаноски, Зборник радова, Меħународна научностручна конференција: „Супротстављање тероризму – меħународни стандарди и правна регулатива“, Висока школа унутрашњих послова, Управа за полицијско образовање, Министарство унутрашњих послова, Република Српска, у сарадњи са Hanns Seidel Stiftung, Мраковица, Национални парк – Козара, 29-30.03.2011 113-128
 8. Specifics of the Intelligence agency of the Republic of Macedonia and its working methods, коавтор со доц. д-р Злате Димовски и Кире Бабаноски, NBP – Journal of criminalistics and law, NBP – Žurnal za kriminalistiku i pravu, vol. 1, no. 1, Academy of Criminalistic and Police Studies, Belgrade, Kriminalističko-policijska akademija, Beograd, Beograd, 2011 179-197
 9. Inteligence as a key link in the fight against terrorism, коавтор со доц. д-р Злате Димовски и Кире Бабаноски, презентиран на International scientific conference: Security in the post conflict (Western) Balkans: Transition and challenges faced by the Republic of Macedonia (Security Studies and the Science of Security), Ohrid, 27-28.05.2011
 10. The role of Interpol in the fight against trafficking in cultural goods and natural rarities, коавтор со доц. д-р Злате Димовски и Кире Бабноски, презентиран на Međunarodni naučni skup „Suzbijanje kriminala u okviru međunarodne policijske saradnje“, Kriminalističko-policijska akademija – Beograd u saradnji sa Hanns Seidel Stiftung, Tara, 28-30.06.2011
 11. Aspects of the security of the cash in transit in the countries of the European Union, коавтор со вон. проф. д-р Злате Димовски и м-р Кире Бабаноски, Безбједност – Полиција – Грађани, Министарство унутрашњих послова, Република Српска, Бања Лука, година VII, број 3-4/11, стр. 397-408
 12. The influence of the Albanian extremism and terrorism from Kosovo on the national security of the Republic of Macedonia, коавтор со доц. д-р Злате Димовски и м-р Кире Бабаноски, Međunarodni tematski zbornik Političko nasilje, Filozofskoj fakultet, Universitet u Prishtini sa privremenim sedište u Kosovskoj Mitrovici, 2011 стр. 111-122
 13. The meaning of the customs administration in the collaboration and the exchange of data in the fight against the organized crime, коавтор со вон. проф. д-р Злате Димовски, XI International Conference „Service sector in the terms of changing environment“, Faculty of tourism and hospitality – Ohrid, Hotel Metropol Ohrid, 27-29.10. 2011
 14. Actual situation and future perspectives of the private security in the Republic of Macedonia, коавтор со вон. проф. д-р Злате Димовски и м-р Кире Бабаноски, NBP – Journal of criminalistics and law, NBP – Žurnal za kriminalistiku i pravu, vol. 1, no. 2, Academy of Criminalistics and Police Studies, Belgrade, 2012, стр. 73-85
 15. Security-criminalistics dimensions of cyber-terrorist attacks, коавтор со доц. д-р Злате Димовски и м-р Кире Бабаноски, Зборник радова Међународна научностручна конференција Сузбијање криминала и европске интеграције, с освртом на високотехнолошки криминал, Висока школа унутрашњих послова, Управа за полицијско образовање, Министарство унутрашњих послова, Република Српска, у сарадњи са Hanns Seidel Stiftung, Лакташи, Бања Лука, 28-30.03.2012, p. 65-77
 16. Preventive measures taken by the law enforcement agencies for reducing abuse of the visa liberalization – The case of false asylum seekers from Macedonia, коавтор со вон. проф. д-р Злате Димовски, проф. д-р Звонимир Џорџевиќ и м-р Кире Бабаноски, Меѓународна научна конференција Безбедноста и евроатлантските перспективи на Балканот, Полициските науки и полициската професија (состојби и перспективи), Том II, Хотел Белведере, Охрид, 25-26.05.2012,  106-123
 17. Reforms in the security sector – condition for Euro-Atlantic integration of the Republic of Macedonia, коавтор со вон. проф. д-р Злате Димовски и м-р Кире Бабаноски, International Scientific Conference, „Global security and challenges of the 21st centry“ MIT University – Skopje, 09.06.2012
 18. Republic of Macedonia as a transit country for the illegal trafficking in the „Balkan route“, коавтор со вон. проф. д-р Злате Димовски и м-р Кире Бабаноски, Conference Proceedings, The Ninth Biennial International Conference: Criminal Justice and Security in Central and Eastern Europe, Contemporary Criminal Justice Practice and Research, University of Maribor, Faculty of Criminal Justice and Security, Ljubljana, September, 2012, стр. 93-94, Varstvoslovje, Journal of criminal justice and security, year 15, no.2, Ljubljana, 2013 p. 203-217
 19. Criminal acts against public traffic safety – with a special focus to the articles related to endangering traffic safety of the Criminal code of the Republic of Macedonia, коавтор со доц. д-р Катерина Крстевска, вон. проф. д-р Злате Димовски и м-р Кире Бабаноски, Thematic proceedings, VIII International Conference Road safety in local community, Valjevo, Divcibare Hotel, 18-20.04.2013, p. 185-190
 20. Cyber attacks and their real threat for modern world, коавтор со вон. проф. д-р Злате Димовски, доц. д-р Катерина Крстевска и м-р Кире Бабаноски, International scientific conference: The Balkans between Past and Future: Security, Conflict Resolution and Euro-Atlantic Integration, vol. I,Hotel Sileks, Ohrid, Republic of Macedonia, 05-08.06.2013, p. 634-648
 21. The role of the Ombudsman in the control and oversight of the security system in the Republic of Macedonia, коавтор со вон. проф. д-р Злате Димовски и м-р Кире Бабаноски, Thematic proceedings of international significance, International scientific conference „Archibald Reiss days“, Topic: Rule of law, police and crime suppression, Academy of criminalistic and police studies – Belgrade, 01-003.2013, p. 341-350
 22. Policisko ispitivanje – process dolaska do priznanja od strane osumnjicenih lica, коавтор со проф. д-р Злате Димовски, Zbornik radova, Megjunarodno – strucna konferencija, Kriminalisticki I krivicno procesni aspekti dokaza I dokazivanja, volume VI, beoj 1, Sarajevo, 10-11.10.2013, str. 269-278
 23. The dispute over Macedonias name – a source of problems between the citizens of the two Balkan countries, коавтор со проф. д-р Злате Димовски, и м-р Кире Бабаноски, International yearbook, Faculty of security – Skopje, 2013 p.170-179
 24. Responsibility of the police officers in the Republic of Macedonia – criminal law, misdemeanor, material and disciplinary responsibility, коавтор со вон. проф. д-р Злате Димовски и м-р Кире Бабаноски, Thematic proceedings of international significance, International scientific conference „Archibald Reiss days“, Volume II, Belgrade, 2014,  71-81
 25. Criminal profiling based on the state of the crime scene, коавтор со вон. проф. д-р Злате Димовски и м-р Кире Бабаноски, International scientific conference: Macedonia and the Balkans, a hundred years after the world war I – Security and Euro- Atlantic Integrations, vol. I,HotelMetropol, Ohrid, Republic of Macedonia, 03-05.06.2014, 366-378
 26. Traffic safety situation and the role of the drivers for the road traffic safety in the Republic of Macedonia, коавтор со проф. д-р Борис Мургоски, проф. д-р Злате Димовски и м-р Кире Бабаноски, 9th International Conference „Road safety in the local community“ Serbia, Zajacar, 09-11.04 2014
 27. Strengthening the rule of law and accountability/responsibility of institutions, The third International scientific conference „European integration process of western Balkans countries“ Pjeter Budi College, Kosovo, 31.05.2014
 28. Comparative analysis of the phenomenological features of illicit trafficking in arms, ammunition and explosive in the Republic of Macedonia within the period 1989-1998 and 2001-2010, коавтор со проф. д-р Злате Димовски, м-р Иван Ристов и д-р Кире Бабаноски, Horizons, International scientific journal, Series A, Social Sciences and Humanities, Year X, Volume 16, Bitola 2014
 29. Review of the research: Perceptions of the citizens of the Republic of Macedonia for the corruption, коавтор со д-р Кире Бабаноски, Review for criminal law and criminology, Skopje, 2015, pр. 326-331
 30. Review of the research: Situation of convicted persons in the penitentiary institutions in the Republic of Macedonia for the corruption, коавтор со д-р Кире Бабаноски, Review for criminal law and criminology, Skopje, 2015, pр. 332-338
 31. Criminalistic characteristics of hooliganism – violence at sport matches, коавтор со вон. проф. д-р Злате Димовски, International scientific conference „Archibald Reiss days“, Belgrade, 03-04.03.2015
 32. The weapons of mass destruction as a security threat in function of terroristic aims realization, коавтор со вон. проф. д-р Злате Димовски и д-р Кире Бабаноски, International scientific conference: Researching security approaches, concepts and policies, Hotel Metropol, Ohrid, Republic of Macedonia, 02-03.06.2015, 243-254
 33. Razvoj strategija za pracenje narkokriminala u Republici Makedoniji I uspostavljanje standardizovanog sistema kontrole narkotika, коавтор со доц. д-р Љупчо Тодоровски и проф. д-р Методија Ангелески, Zbornik radova: Suprotstavljanje savremenim oblicima kriminaliteta – analiza stanja, Evropski standardi I mere za unapredjenje, tom 2, Kriminalisticko-policijska akademija – Beograd, Fondacija “Hans Zajdel”, Beograd 2015
 34. Security challenges and euro integration of the Republic of Macedonia, коавтор со вон. проф. д-р Злате Димовски и доц. д-р Кире Бабаноски, International scientific conference:Contemporary security paradigms and challinges: Theory and Practice, Institute for Security, Defense and Peace, Ohrid, 18-19.09.2015
 35. Безбедноста и безбедносните закани на Република Македонија“ – научно истражувачки извештај, коавтор со проф. д-р Цане Мојаноски, проф. д-р Злате Димовски, доц. д-р Марјан Ѓуровски, Факултет за безбедност – Скопје, 2015
 36. Criminological profile of the crimes against the general safety of people and property in the Republic of Macedonia, коавтор со вон. проф. д-р Злате Димовски и доц. д-р Кире Бабаноски, Conference proceedings, Second International conference on Interdisciplinary Studies, International institute for private-commercial and competition law in partnership with Tirana business university, Albanian national chamber of mediators, University College Pjeter Budi, Pristina, Tirana, 19.12.2015 145-159
 37. The use of police service dog in crime investigation, коавтор со проф. д-р Злате Димовски и доц. д-р Кире Бабаноски, International Yearbook 2015/1, Faculty of security – Skopje, 2015 73-79
 38. Development of criminalistics as science in the Republic of Macedonia, коавтор со проф. д-р Злате Димовски и доц. д-р Кире Бабаноски, International Yearbook 2015/2, Faculty of security – Skopje, 201587-92
 39. Organizational structure, functions and role of the security system in the process of dealing with security risks and threats in the Republic of Macedonia, коавтор со проф. д-р Злате Димовски и доц. д-р Кире Бабаноски, Academic Journal of Business, Administration, Law and Social Sciences, Vol. 2 No. 1, March 2016105-119
 40. Elements of the terrorism reviewed through instrumentum operandi, organizational setup and phases of realization of the terrorist act, коавтор со проф. д-р Злате Димовски, доц. д-р Кире Бабаноскии м-р Васе Русуманов, Academic Journal of Business, Administration, Law and Social Sciences, Vol. 2 No. 1, March 2016 р.231-237
 41. Control and oversight of the private security sector in the Republic of Macedonia, коавтор со проф. д-р Злате Димовскии доц. д-р Кире Бабаноски, VII Scientific and Professional Conference with International Participation “European Integration: Justice, Freedom and Security”, vol. II, Academy of Criminalistic and Police Studies – Belgrade and the Hanns Seidel Foundation, Tara, 24-26.05.2016 17-27
 42. Current situation in international terrorism: security analysis, trends and future perspectives, коавтор со доц. д-р Кире Бабаноскии проф. д-р Злате Димовски, International Scientific Conference, Global Challenges and Opportunities – Future Perspectives of Developing Countries, MIT University – Skopje, 20-21.05.2016, International journal of recent research in arts and sciences, MIT University, Skopje, 2016405-422
 43. A proposed mechanism for enhancing the control and oversight of the security system of the Republic of Macedonia, International scientific conference „Contemporary trends in social control of crime“,Faculty of security – Skopje, Ohrid, 30-31.05.20161 p.64-71
 44. Narco-terrorism in contemporary conditions: financing of terrorist activities by illegal drug trafficking, коавтор со проф. д-р Злате Димовски и доц. д-р Кире Бабаноски, International scientific conference „Contemporary trends in social control of crime“,Faculty of security – Skopje, Ohrid, 30-31.05.2016 203-214
 45. Security analysis of cash in transit attacks in the Republic of Macedonia, коавтор со доц. д-р Кире Бабаноскии проф. д-р Злате Димовски, International academic conference „Private security in the 21st century: Experiences and challenges“,Institute for security, defense and peace, Faculty for philosophy, University “St. Cyril and Methodius” – Skopje, Ohrid, 15-16.09.2016
 46. Threat of terrorism to the Balkans – target for terrorists or suitable ground for expansion of their ideology, коавтор со доц. д-р Кире Бабаноски и проф. д-р Злате Димовски, Third International scientific conference: „Social Change in the Global World“, Stip, 01-02.09.2016 545-560
 47. Analysis of road traffic safety through direct relative indicators for traffic accidents fatality: Case of Republic of Macedonia, коавтор со доц. д-р Кире Бабаноскии проф. д-р Злате Димовски, Promet – Traffic and Transportation, vol. 28, no. 6, 2016 p.661-669
 48. Modus operandi of migrant smuggling, коавтор со м-р Александар Георгиев, проф. д-р Злате Димовски и доц. д-р Кире Бабаноски, Academic Journal of Business, Administration, Law and Social Sciences IIPCCL Publishing, Vienna-Austria, Vol. 3 1, 2017 р. 213-222
 49. Criminalistic aspects in detecting, solving and proving of terrorist financing, коавтор со проф. д-р Злате Димовски, доц. д-р Кире Бабаноски и м-р Александар Георгиев, Journalos of advanced scientific research and innovation, Germany, Vol. 11 No. 31, 2017
 50. Security analysis of terrorist attacks to the airports as critical infrastructure, коавтор со проф. д-р Злате Димовски и доц. д-р Кире Бабаноски, International scientific conference „Security concepts and policies – new generation of risks and threats“,Faculty of security – Skopje, Ohrid, 04-06.06.2017 86-98
 51. Suicide terrorism and women, коавтор со доц. д-р Кире Бабаноски и проф, д-р Злате Димовски, International Journal of Recent Research in Arts and Sciences, MIT University, vol. 8, Skopje, June, 2017, International scientific conference “New Directions and Challenges in Transforming Societies Through Multidisciplinary Approach”, MIT University, Skopje, 05-06.06.2017, p. 562-590
 52. Smuggling of migrants during refugee crises, коавтор со доц. д-р Кире Бабаноски, проф, д-р Злате Димовски и Алекдандар Ѓоргиев Proceedings, Fourth International Scientific Conference, Social Change in the Global World, Shtip, 2017, p. 291-302
 53. Developing youth’s safety culture in sport, коавтор со проф, д-р Злате Димовски и доц. д-р Кире Бабаноски, International Scientific and Professional Conference „Sport and Security – regional experiences and perspectives“, Football Association of the Republic of Srpska and Administration for Police Education, Ministry of Internal Affairs of the Republic of Srpska, Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina, 05.09.2017, p. 107-122
 54. Crime scene analysis in the function of the criminal profiling, коавтор со проф, д-р Злате Димовски и доц. д-р Кире Бабаноски, International Yearbook in honour of Anton Rop, 2017/2, Faculty of security, Skopje, 2017, p. 24-30
 55. Criminalistics and operative aspects of the attacks on the cash in transit vehicles in the Republic of Macedonia, коавтор со доц. д-р Кире Бабаноски и проф, д-р Злате Димовски Criminalistic Theory and Practice, International Criminalistic Association, vol. 5, nr. 8, Zagreb, Croatia, 2018, p. 19-36
 56. Terrorist attacks on tourist places, коавтор со доц. д-р Кире Бабаноски и проф, д-р Злате Димовски Knowledge, International Journal, Institute for Knowledge Management, vol. 22, no. 3, Vrnjacka Banja, Serbia, March 2018, p. 749-755
 57. Carriers of the organized drug crime – organized drug group and criminal networks, коавтор со доц. д-р Љупчо Тодоровски, Knowledge, International Journal, Institute for Knowledge Management, vol. 22, no. 3, Vrnjacka Banja, Serbia, March 2018, p. 757-761
 58. Operational aspects of revealed international channels of illicit drug trafficking in the Republic of Macedonia, коавтор со доц. д-р Љупчо Тодоровски, проф. д-р Злате Димовски и доц. д-р Кире Бабаноски, Balkan Journal of Interdisciplinary Research, International Institute for Private, Commercial and Competition Law, vol. 4, no. 1, Graz, Austria, May 2018, p. 64-72
 59. Using persons with the hidden identity for monitoring and collecting information or data for crimes in the field of organized crime, коавтор со проф. д-р Злате Димовски и доц. д-р Кире Бабаноски Conference Proceedings of the International Scientific Conference „Towards a Better Future: The Rule of Law, Democracy and Polycentric Development“, vol. I, Faculty of Law, University „St. Kliment Ohridski“ – Bitola, 11-12.05.2018, p. 192-203
 60. Parliamentary control over the operation of the administration for security and counterintelligence in the Republic of Macedonia, коавтор со проф. д-р Злате Димовски и доц. д-р Кире Бабаноски, Conference Proceedings of the International Scientific Conference, „Security system reforms as precondition for euro-atlantic integration“ 1, Faculty of security – Skopje, Ohrid, 04-06.06.2018, p. 54-60
 61. Strategy for fight against drug trafficking and proposed measures for strategic actions in the area of security, коавтор со проф. д-р Љупчо Тодоровски, Conference Proceedings of the International Scientific Conference, „Security system reforms as precondition for euro-atlantic integration“ 1, Faculty of security – Skopje, Ohrid, 04-06.06.2018, p. 299-306
 62. Tactical use of biological weapons for terrorist goals, коавтор со проф. д-р Злате Димовски и доц. д-р Кире Бабаноски, Security dialogues, Faculty of philosophy, Institute of security, defence and peace, vol.9 no. 1, Skopje, 2018 p. 73-86
 63. Balkan Route, Organized Crime and Terrorism, коавтор со доц. д-р Кире Бабаноски и проф. д-р Злате Димовски, Journal of European and Balkan Perspectives, vol. 1, nr. 1, 2018, p. 12-20
 64. Legal mechanisms by the United Nations and Council of Europe for prevention and suppression of terrorist activities), коавтор со проф. д-р Злате Димовски и доц. д-р Кире Бабаноски, Conference Proceedings, vol. II, International scientific conference “Security, political and legal challenges of the modern world, University St. Kliment Ohridski, Bitola, 19-21.10.2018, p. 24-35
 65. The traffic morale, ethics and culture among road traffic users, коавтор со доц. д-р Кире Бабаноски и проф. д-р Злате Димовски, Horizons International Scientific Journal, Series A, year XII, vol. 22, Bitola, November 2018, p. 77-85
 66. Techniques of conducting interrogation during police investigation of crimes, коавтор со доц. д-р Кире Бабаноски и проф. д-р Злате Димовски, International Journal Knowledge, vol. 28, nr. 6, 2018, p. 2101-2108
 67. Countering violent extremism that lead to terrorism: situation, policies and concepts, коавтор со доц. д-р Кире Бабаноски и проф. д-р Злате Димовски, Journal of European and Balkan Perspectives, vol. 2, nr. 1, 2019, p. 17-27
 68. Situation and trends of terrorist acts within European Union, коавтор со доц. д-р Кире Бабаноски и проф. д-р Злате Димовски, Journal of Liberty and International Affairs, vol. 5, nr. 1, May 2019, p. 31-42
 69. International approach to tackling the foreign terrorist fighters, коавтор со доц. д-р Кире Бабаноски и проф. д-р Злате Димовски, Conference Proceedings of the International Scientific Conference “Towards a better future: Democracy, EU Integration and Criminal Justice”, vol. 1, Faculty of law, University St. Kliment Ohridski – Bitola, 10-12.05.2019, p.157-165
 70. Security challenges of illegal migration in North Macedonia: Overview of the smuggling of migrants, коавтор со проф. д-р Злате Димовски и доц. д-р Кире Бабаноски, Thematic Proceedings, International scientific conference “The great powers influence on the security of small states”, vol. 1, Faculty of security – Skopje, University St. Kliment Ohridski – Bitola, Ohrid, 23-25.06.2019