доц. д-р Ивона Шушак Лозановска

 

 

 

 

 

 

 

 

КРАТКА БИОГРАФИЈА

 

ДИвона Шушак Лозановска

Доктор на науки од областа на безбедноста, Доцент на Правен факултет-УКЛО

 

Ивона Шушак Лозановска е родена во 1987 година во Битола.

Докторските студии ги завршила во 2020 година на Факултетот за безбедност во Скопје, а додипломските и магистерските студии ги завршила на Правниот факултет „Јустинијан Први“- Скопје.

Ивона Шушак Лозановска повеќе години е дел од тимот на Правниот факултет-УКЛО, моментално во наставно звање доцент во научната област “Криминологија” и “Детско престапништво”.

Во рамките на своето професионално усовршување го положила правосудниот испит, а учествувала и на бројни научни конференции и научни собири во земјата и странство. Свои трудови има публикувано во странски списанија и дел е од тимовите во реализацијата на повеќе проекти.

 

SHORT BIOGRAPHY

Ivona Shushak Lozanovska, PhD

PhD in the field of Security Sciences, Assistant Professor at the Faculty of Law – UKLO

 

Ivona Shushak Lozanovska was born in 1987 in Bitola.

She completed her PhD studies in 2020 at the Faculty of Security in Skopje, and completed her undergraduate and master studies at the Faculty of Law “Iustinianus Primus” – Skopje.

Ivona Shushak Lozanovska has been part of the team of the Faculty of Law-UKLO for many years, currently as an assistant professor in the scientific field “Criminology” and “Juvenile Delinquency”.

As part of her professional development, she passed the bar exam, and participated in numerous scientific conferences and scientific gatherings in the country and abroad. She has published her papers in foreign scientific journals and participated in the realization of several projects.