доц. д-р Златко В.Соврески

доц. д-р Златко В.Соврески

Роден е на 16.06.1972 год. во Битола. Основно и средно техничко училиште завршува во Битола, а дипломира на Техничкиот Факултет – Битола, со што се стекнува со звањето Дипломиран машински инженер. Магистер по сообраќајни науки станува на истиот факултет во 2003 год. Докторира на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, 2010 год., aeво моментот кандидат доктор на технички науки во полето на Сообраќајот и транспортот на Факултетот за сообраќај и транспорт при ЧВУТ во Прага, Р. Чешка.

Од 1997 г. – 2001 г. беше на стручно усовршување – студиски престој во Р. Словенија (Љубљана и Копар), 2001-2002 г. работи во РЕК – Битола, а од 2003 до 2004 во АД Транскоп – Патнички сообраќај – Битола. Раководител во ТППЕ  – Битола од 2006 – 2009. Досега има објавено околу 100 труда и преку 400 експертизи и вештачења.

Член е на Македонското научно друштво – Битола од 2004 год.

tel. 047 262 252

mob. 070 557 619

mob. 00420608433047    e-mail : zlatkosovre@yahoo.com

 

Sovreski V. Zlatko Ass. Prof. PhD.

He is born in Bitola in 16.06.1972. Primary and secondary technical school completed in Bitola, graduated at the Technical Faculty – Bitola, with which he gained the academic title Graduated mechanical engineer. The title Master of traffic sciences obtained at the same Faculty in 2003. He became Ph.D. at the University “Sv. Kiril i Metodij” – Skopje (2010), and in the moment he is candidate doctor of technical sciences in the field of Traffic and transport at the Faculty of traffic and transport within CVUT in Prague, R. Czech.

From 1997 – 2001 he was in R. Slovenia (Ljubljana and Koper) on professional development – study visit, 2001 – 2002 worked in REK – Bitola and from 2003 until 2004 in AD Transkop – Passenger traffic – Bitola. From 2006-2009 worked as a Manager in TPPE – Bitola. He has published about 100 papers and above 400 expertise and forensics.

He has been member of the Macedonian Scientific Association since 2004.