доц. д-р Виолета Јанушева

 

 

Виолета Јанушева е родена во 1968 г. во Битола. Магистрира и докторира на Филолошкиот факултет „Б. Конески“ во Скопје и се стекна со звањето доктор на филолошки науки. Работи на Педагошкиот факултет во Битола при Универзитетот „Св. Климент Охридски“ како доцент по предмети од областа на современиот македонски јазик и на докимологијата, на додипломски и на постдипломски студии. Учествува на голем број симпозиуми, конференции, семинари, работилници и сл. Има објавено голем број стручни и научни трудови во областа на македонскиот јазик и на оценувањето на постигањата на учениците во домашни и странски публикации.


 

Violeta Janusheva, associate prof. Ph.D.

Violeta Janusheva, was born in Bitola in 1968.  She gained her master and doctorial thesis on the Philological faculty „B. Koneski“ in Skopje and was awarded the academic title PhD in Philological Sciences. She works at the Faculty of Education – University „Sv. Kliment Ohridski“, as an assistance professor of group of subjects in the field of modern macedonian language and Dochimology, both at graduated and post-graduated level of studies. She has taken part in and attended numerous symposiums, conferences, seminars, workshops etc. She has published numerous professional and scientific papers in the field of modern macedonian language and of assessment of the students’ achievements in her country and abroad.

 


БИБЛИОГРАФИЈА

Oбјавени трудови и трудови прифатени за печат

2006. Македонскиот и влашкиот јазик во Битола, во однос на функциите. 32 Научна конференција на 38 Меѓународен семинар за МЈЛК. Универзитет „Св. Кирил и Методиј“. Филолошки факултет, Скопје

 

2009. Мотивирање на надарените ученици. Прва интернационална конференција:

Надарените и талентираните креатори на прогресот (теорија и практика), стр. 255-302. Универзитет „Св. Климент Оридски“. Педагошки факултет, Битола

 

2011. Мултипликативната видска конфигурација (МВК) на сложените семантеми од прв степен (сложеност од прво рамниште). Зборник од Меѓународната научна конференција: Категории на глаголската множественост во словенските и несловенските јазици (синхронија и дијахронија), стр.101-115. Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј“, Филолошки факултет ,,Б. Конески“ – Скопје. Аспектолошка комисија при Меѓународниот славистички комитет

 

2011. Оценување на процесните вештини кај учениците. USAID, PEP Зборник на трудови од Меѓународната конференција: Оценување за учење во 21 век: 240-247

2009. Janusheva, V., Pejchinovska, M. Questions Posing Importance and Role in the Teaching Process. Proceedings on International Conference: Excellence in School Education. IIT, New Delhi, India.

 

2009. Tabakovska-Blaževska, N., Janusheva, V. Group work and assessment: Effects of Individual work on Group success. Proceedings of 16th European Conference on Reading and 1st Ibero-American Forum on Literacies. Braga, Portugal: Littera/CIEd. 1 CD-Rom,  ISBN 978-989-96548-0.

 

2010. Јанушева, В., Пејчиновска, М., Стојчевски, В. Хуманите вредности низ наставните содржини по македонски јазик (подрачје литература) и по географија во 7 одделение од деветгодишното образование. Зборник на апстракти: Петти научен собирОбразование за хумано општество. Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј“. Педагошки факултет ,,Св. Климент Охридски“ – Скопје

 

2010. Talevski, J. D., Janusheva, V., Pejchinovska, M. Learning through Research, a Possibility for Permanent Professional Improvement of the Teaching Staff in the Elementary Education. Национална конференција со интернационално учество „Образователни технологии“ 2010 на ТУ – Софија, ИПФ – Сливен. 50 години педагогическо образование в Сливен, том 17: 251-255.

 

2011. Talevski, J. D., Janusheva, V., Pejchinovska, M. Teacher’s development in relation to evaluation – Learning teams as a possibility for more effective assessment process of student’s achievement. Journal Plus Education – ISSN: 1842-077X, E-ISSN (online) 2068-1151, Vol. VII (2011), No. 1, p. 44-57

 

2011. Развивање на моралните вредности кај надарените ученици во наставата по македонски јазик и литература. Зборник на резимеа од Меѓународниот научен собир: Надареност и моралност, 17 Округли сто, стр. 83-84. Вршац: Тритон

 

2011. Talevski, D. J., Janusheva, V. Assessment of the essay questions with extended answer (EQEA). Book of proceedings – VI International Balcan Congress for Education and Science: The Modern Society and Education, p. 409-417. Skopje: Ss. Cyril and Methodius University, Faculty of pedagogy ,,St. Kliment Ohridski“.

 

2011. Janusheva, V., Talevski, D. J. Implementation of the procedures from standardized tests on preparation of informal objective tests. International Science Conference: ,,Educational Technologies“ 2011 на ТУ – Софија, ИПФ – Сливен. Announcements of Union of Scientists – Sliven, Vol. 19: 77-82.

 

2011. Violeta, Janusheva, Milena Pejchinovska. Formative assessment in the teaching practice through the prism of the teachers. International Science Conference: ,,Educational Technologies“ 2011 на ТУ – Софија, ИПФ – Сливен. Announcements of Union of Scientists – Sliven, Vol. 19: 71-76.

 

2011. Jill Lewis-Spector, Judy S. Richardson, Violeta Janusheva. Just Footprints in the Sand? Questioning Sustainability of an IRA International Project. International Reading Association: Journal of Adolescent & Adult Literacy 55 (3): 176-186, doi: 10.1002/JAAL.00023.

 

2006. Прирачник  по македонски јазик и литература за матурски испит. Скопје, Алби.

 

2008. Употребата на именката лектира во јазикот на наставниците и учениците од основното и средното образование. Воспитни крстопати, XIII, 123: 13-14.

2008. Перспективите на глобализацијата во средното образование во РМ. Воспитни крстопати, XIII, 124: 8-11.

2008. Наставен час со вклучување на техники и активности во функција на формативното оценување. Воспитни крстопати, XIII, 127-128: 32-36.

2009. Јанушева, В., Пејчиновска, М. Методика на картографско описменување и развој на вештини за работа со карта во одделенска настава. Универзитет „Св. Климент Охридски“Хоризонти, V, 5: 389-399

2009. Транзитивизација на непрефиксираните едноаргументски глаголски предикати во македонскиот јазик, во говорот на Битола и Битолско. Универзитет „Св. Климент Охридски“Хоризонти, V, 5: 401-409

 

2010. Авансирање, односно рехиерархизација на аргументите при транзитивизација на непрефиксираните едноаргументски глаголски предикати во битолскиот говор. Универзитет „Св. Климент Охридски“Хоризонти, VI, 6: 459-467.

 

2011. Фигуративни и фразеолошки значења и транзитивизацијата на непрефиксираните едноаргументски глаголски предикати во битолскиот говор. Универзитет „Св. Климент Охридски“, Меѓународно научно списание Хоризонти, VII, 7: 715-724.

 

2011. Violeta Janusheva, Milena Pejchinovska. The teacher – a succesful communicator and promoter of the students’ achievements. International Journal of Art & Sciences, CD ROM. ISSN: 1944-6934: 4(16): 437-449.

 

2012. J. Richardson, V. Janusheva. 2012. Lasting Impact of “Reading to Learn” and Sustainability of Professional Development.  International Journal of Learning, v. 18, i. 9: 211-226

2012. Talevski, D., J., M. Pejchinovska, V. Janusheva. Teaching in classes with research techniques – case study in the elementary education in Republic of  Macedonia. Journal of International Scientific Publications: Educational Alternatives, Bulgaria, European Union, Info Invest, Ltd, ISSN: 1313-2571, v. 10, part 2, pp. 81-94

 

2012. Костадиновска, Б., Јанушева, В. За преводот на фразеолошките изрази. Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола, Педагошки факлултет – Битола. Меѓународно списание Учител, 4, ISSN 1409-6870/1857-8888: 236-240. Преземено од www.pfbt.uklo.mk/Teacher_vol.4.pdf  на 18.10.2013

 

2012. Валенцијата на непрефиксираните едноаргументски глаголски предикати со се во својот состав во македонскиот јазик, во говорот на Битола. Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола, Педагошки факлултет – Битола. Меѓународно списание Учител, 4, ISSN 1409-6870/1857-8888: 192-208. Преземено од www.pfbt.uklo.mk/Teacher_vol.4.pdf,  на 18.10.2013

 

2012. Pejchinovska, M., V. Janusehva. Diagnostic and informative function of assessment in the teaching practice. Proceedings of the International Conference: Education Across the Border, Florina, Greece

 

2012. Улогата на префиксите во мултипликативната видска конфигурација (МВК) на сложените семантеми од прв степен (сложеност од прво рамниште). Зборник од Меѓународен научен симпозиум: Блаже Конески и македонскиот јазик, литература и култура, стр. 269-280. Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Филолошки факултет „Б. Конески“, Скопје

 

2012. Сложени семантеми од  прв степен (сложеност од прво рамниште) за изразување на мултипликативната видска конфигурација со два префикса во својот состав. Универзитет „Св. Климент Охридски“, Меѓународно научно списание Хоризонти, VIII, 8: 131-140

 

2013. Второто рамниште на сложеност кај мултипликативните сложени семантеми од прв степен во македонскиот јазик. „Филолошки студии“, т. 2, Проучување на говорот. Лингводидактика, ISSN 1857 6060, стр. 63-74. Институт за македонска литература, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, преземено од http://philologicalstudies.org/ на 9.11.2013

 

2013. Multiplicative aspect configuration and its relation to other configurations with continuative dominant in Macedonian Language. University „Sv. Kliment Ohridski“ – Bitola, Faculty of Education – Bitola. International Journal ,,Teacher“, vol. 5, ISSN 1857-8888: 112-119. Преземено од www.pfbt.uklo.edu.mk/Teacher_vol.5.pdf, na 18.10.2013

 

 

2014.  Мултипликативни сложени семантеми од втор степен во македонскиот јазик, Меѓународна научна конференција: „Македонистиката меѓу традицијата и современите предизвици“, Институт за македонски јазик „К. П. Мисирков“ – Скопје  (во печат)

 

2014. Примарните телични семантеми и мултипликативната видска конфигурација во македонскиот јазик. Универзитет „Св. Климент Охридски“,Хоризонти (во печат)

 

2014. Complex multiplicative first level semantemes from the second class of complexity with prefixes in their structure in the Macedonian language. University „Sv. Kliment Ohridski“ – Bitola, Faculty of Education – Bitola. International Journal ,,Teacher“ (in printing)

 

2014. Januševa, V., Pejchinovska, M. Formative assessments and its effects in the teaching practice, Modern Social and Educational Challenges and Phenomena, Polish and Macedonian Perspectives ( во печат)