дипл. инж. Кирил Мојсов

дипл. инж. Кирил Мојсов

Роден 1940 год. Во 1964 год. дипломира на природно –  математичкиот факултет – Скопје. Докторира по хемиските науки (1989). Посебна стручна специјалност му е од областа на хемијата, индустриската микробиологија и технологија. Има објавено повеќе од 60 трудови во научната и стручната периодика, иновации и патенти, кои успешно се вклучиле во материјалното производство.  Бил раководител и член на неколку домашни и меѓународни истражувачки проекти. За своето активно творештво добитник е наградата „4 – ноември“ и на повеќе признанија и награди.

Член на Друштвото за наука и уметност е од 1978 година. Во три мандати бил член на Претседателството на Друштвото.

моб. 075 237 746

тел. 047 242 791

 

Mojsov Kiril, dipl. еng.

Born in 1940. Graduated from the Natural Sciences and Mathematics Faculty – Skopje (1964) and obtained PhD in the field of Chemistry (1989). His special expertise was chemistry, industrial microbiology and technology. He has published over 60 papers in scientific and professional periodicals, patents and innovations, that have successfully participated in material production.

He was also a manager and a member of several national and international research projects. He won the аword „4-th Novembеr“ аnd several awards and recognitions for his active work.

He has been member of the Society of Science and Art since 1978. He was a member of the Presidency of the Society of Science and Art for three mandates.