вон. проф. д-р Валентина Гулевска

вон. проф. д-р Валентина Гулевска

Родена на 5.01.1969 г. во Битола. Дипломира на Институтот за Класични студии (Филозофски факултет) во Скопје. Постдипломски студии запишува во 1993 г. на Институтот за филозофија при истиот факултет (насока Средновековна Филозофија). Во 1998 г. ја брани магистерската теза со наслов : „Антропологјата на св. Максим Исповедник“, а во 2003 г. ја брани докторската дисертација : „Философијата на Кападокиските отци“.

Во 2003 г. избрана е за доцент, а во 2008 г. за вонреден професор на Педагошкиот факултет  при Универзитетот „Св. Климент Охридски“ во Битола каде што работи и денес.

tel. 047 258 481

mob. 078 800 260    e-mail : vgulevska@gmail.com

 

 

Gulevska Valentina, associate prof. Ph.D.

Born in 1969 in Bitola. She graduated from the Institute of Classical studies(Faculty of Philosophy) in Skopje. In 1993 enrolled in the postgraduate studies at the Institute of Philosophy at the same Faculti, but in the Department Medieval philosophy. In 1998 she defended her MA thesis titled : „The anthropology of  St. Maxim The Confessor“ and in 2003 her PhD doctor disseratation : „The philosophy of Cappadocian fathers“.

In 2003 she was elected for Assistant Professor and in 2008 for Associate Professor at the Pedagogical Faculty within the University „St. Climent Ohridski“ in Bitola, where she currently works.

 


БИБЛИОГРАФИЈА

Учество на научни симпозиуми и конференции

 

– 2006 г., учествува на научниот собир на Институтот за класични студии во Скопје, по повод 60 години од неговото основање, на кој зема учество со свој авторски труд, под наслов Рефлексијата на античките филозофски термини во византиската филозофија.

 

 

– 2007 г., на покана од Хрватското филозофско друштво, учествува на меѓународниот симпозиум Денови на Фрањо Петриќ на островот Црес, на кој го презентира својот труд под наслов Есхатонот – последен културен топос на човештвото.

 

 

– 2009 г. учествува на интернационалната конференција Надарените и талентираните креатори на прогресот во Охрид (организатор – Педагошки факултет, Битола) со трудот Филозофијата на Платон и нејзиниот концепт за надарените и талентираните.

– 2009 г. учествува на научниот собир во Скопје, по повод светскиот ден на филозофијата, со соопштението Антропогенезата според Дарвин и според книгата „Битие“.

2011 г. учествува на меѓународниот научен собир Училиштето како фактор за развој на националниот идентитет и проевропските вредности во Јагодина (Р. Србија) со трудот Етиката во образованието.

 

 

–  2011 учествува на меѓународниот научен собир во Охрид The modern society and education со трудот Културниот плурализам како клучен елемент на образованието.

2011 учествува на Третиот научно-стручен собир на тема „Образованието во 21 век“, Македонско научно друштво, Битола, со трудот Етичките импликации на институционалната самоевалвација во високото образование.

 

 

– 2011 учествува на  меѓународната научна конференција „Савремене друштвене, економске и научне промене и њихови утицаји на школу и образовање“ во Нови Сад со трудот Етичкото образование и „цивилизацијата на третиот бран“.

 

 

 

Објавени авторски трудови

 

 

 1. Theoria во XII книга на Аристотеловата Метафизика и во исихастичкото предание“, Домострој, 3/4, Скопје 1993, 85-110

 

 1. „Односот меѓу термините тело и плот во филозофијата на св. Максим Исповедник“, Пелагонитиса, 5/6, Битола 1998, 34-39

 

 

 1. „Агаписката гносеологија на св. Максим Исповедник (осврт кон синтагмата eros tis agapis)“, Пелагонитиса, 9, Битола 2000, 38-41

 

 

 1. „Местото на човекот во есхатонот според св. Максим Исповедник“, Филозофија, Скопје 2002, 57-64

 

 

 1. „Хуманизмот и Ренесансата на Запад – одраз на шествековни филозофски превирања на тлото на Византија“, Вистина, 45, Битола 2004, 24-25

 

 1. „Човечката природа и нејзината способност за богопознание според учењето на кападокиските отци“, Црквене студије, 1, Ниш 2004, 25-36

 

 1. „Филозофијата на Платон и неговиот концепт за надарените и талентираните“, Зборник на трудови на Педагошкиот факултет- Битола, Битола, 2009

 

 

 1. „Рефлексијата на античките филозофски термини во византиската филозофија“, Зборник на трудови на Институтот за класични студии, Скопје, 2010

 

 1. „Eshaton – The last cultural topos of humanity“, (Secundum doctrinam Patrum), Zbornik 16/Frane Petric, Zagreb, 2010.

 

10.   „Ethics in education“, Зборник радова Педагошког факултета у Јагодини, Јагодина, 2011

 

11.  „Филозофскиот аспект во поимањето на моралниот развој кај надарените и талентираните“, Зборник радова са 17 округли сто, Вршац, 2011

 

12.  „Краток осврт кон богословско-филозофската димензија во книжевното творештво на св. Климент Охридски“, Хоризонти, Битола, 2011

 

 

 

 

 

Објавени книги

 1. Филозофијата на кападокиските отци, Азбуки, Скопје, 2005

 

 1. Magister caritatis, Педагошки факултет, Битола, 2010

Објавени преводи

 1. Св. Григориј Палама, „Слово за оние што свето безмолствуваат“, Домострој, 3-15, Скопје, 1993-1995 (превод од грчки)

 

 1. Св. Григориј Палама, „Слово кон филозофите Јован и Теодор“, Пелагонитиса, 3-4, Битола, 1997 (превод од руски)

 

 

 1. Св. Кирил Ерусалимски, „Пет тајноводствени поуки“, Пелагонитиса, 7/8, Битола, 1999 (превод од руски)

 

 1. Монах Павле од Лавра, „Житие и служба на св. Нектариј Битолски, Битола“, 2001 (превод од грчки)