Вонр. проф. д-р Марина Блажековиќ Тошевски

 

 

 

 

 

Д-р Марина Блажековиќ Тошевски е родена на 16.03.1985 година во Битола. Додипломски студии завршува во 2007 година на Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Климент Охридски” во Битола на насоката Сметководство, финансии и ревизија. По дипломирањето, студиите ги продолжува на последипломскиот студиум “Бизнис администрација МБА – менаџмент” на Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Климент Охридски” – Битола, каде магистрира во 2010 година. Докторската дисертација ја брани на истиот факултет со што се стекнува со научен степен доктор на економски науки. Академската кариера ја започнува во 2007 година на Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Климент Охридски” – Битола. Д-р Марина Блажековиќ Тошевски e вонреден професор на Факултетот за информатички и комуникациски технологии при Универзитетот “Св. Климент Охридски” – Битола.

Marina Blazhekovikj Toshevski, Ph.D

Born on 16 March, 1985 in Bitola. Graduated from the Faculty of Economics-Prilep in the field of Accounting, Finance and Auditing (2007). After graduation, she continued her studies at the postgraduate study “Business Administration MBA – Management” at the Faculty of Economics at “St. Kliment Ohridski” University in Bitola, where she received her master’s degree in 2010. She obtained the Ph.D from the Faculty of Economics-Prilep. She started her academic career in 2007 at the Faculty of Economics at the University of “St. Kliment Ohridski” University in Bitola. Marina Blazhekovikj Toshevski is associate professor at the Faculty of Information and Communication Technologies at the “St. Kliment Ohridski” University in Bitola.