Весна Мундишевска-Велјановска

Весна Мундишевска-Велјановска е родена на 13 ноември 1973 г. во Битола. Дипломирала на Техничкиот факултет во Битола на графичкиот отсек, а работи како наставник во средното училиште „Таки Даскало“ во Битола.

Член е на Друштвото на писателите на Македонија од 2011 г. и автор на седум книги поезија.

Учествувала во создавањето и уредувањето на повеќе весници и списанија. Исто така, учествувала и на бројни културни манифестации.

Има освоено награда за необјавена книга поезија, наградата „Караманов“ за необјавена книга поезија, награда за најуспешна необјавена песна и други.

 

 

 


БИБЛИОГРАФИЈА

 

 

Публикувани книги

y  книги поезија

 

ü  Мундишевска Весна, „Во сонот сон“ (Книжевна младина на Македонија, Скопје, 1994 г.)

ü  Мундишевска Весна, „Неспокојно сонце“ (БИД „Мисирков“, Битола, 1997 г.)

ü  Мундишевска Весна, „Ден-денување“ (ИД ДОО „Развиток“, Битола, 1999 г.)

ü  Мундишевска Весна, „Птицоврик“ (ДЛК „Развиток, Битола, 2000 г.)

ü  Мундишевска Весна, „Вонземски сводови“ (ДЛК „Развиток“, Битола, 2001 г.)

ü  Мундишевска-Велјановска Весна, „Вибрации на духот“ (Совет на 34-те Караманови поетски средби, Радовиш, 2007 г.)

ü  Мундишевска-Велјановска Весна и Димитријовска-Радевска Милица, „Поетски дијалог“ (Матица македонска, Скопје, 2010 г.).

 

 

y  стручни книги

 

ü  Мундишевска Весна и Радевска Милица, „Јазикот и графиката“ (Киро Дандаро, Битола, 2003 г.)

ü  Ристовска Соња, …. Мундишевска-Велјановска Весна и др. (група автори), „Прирачник за обука на наставници“ (МОН и GOPA, Скопје, 2005 г.)

ü  Митревска Цветанка, Мундишевска-Велјановска Весна и  Анастовска-Јанкуловска Мимоза, „Настава во тек со современите трендови во образованието“ (ИМОР, Битола, 2009 г.) и

ü  Трајковска Вангелка, Митревска Цветанка и Мундишевска-Велјановска Весна „Подготовка на наставникот за час“ (Тримакс, Скопје, 2008 г.)

 

 

Публикувани научно-стручни трудови

 

y  трудови од областа на лингвистиката и наставната практика

 

 • Мундишевска Весна, „Јазикот и графиката во училишната практика“, „Просветно дело“ – списание за педагошки прашања, бр. 4, Скопје, 2003 г., стр. 89 – 97
 • Мундишевска Весна, „Серија часови за делото „Процес“ од Франк Кафка“, „Воспитни крстопати“ – списание за современо воспитание, образование и настава, бр. 85, Скопје, 2004 г., стр. 22 – 24
 • Димитријовска-Радевска Милица, Мундишевска-Велјаноска Весна, „Промоцијата како нов метод на корелација меѓу наставните предмети“, „Литературен збор“ – списание на Сојузот на друштвата за македонски јазик и литература на Р.М., год. LVI / бр. 1-3, Скопје, 2008 г., стр. 179 – 183
 • Димитријовска-Радевска Милица, Мундишевска-Велјановска Весна, „Писмени форми на изразување“, „Просветно дело“ – списание за педагошки прашања, бр. 2, Скопје, 2008 г., стр. 81-88
 • Мундишевска-Велјановска Весна, „Изворот на зборот“ / „The source of the word“, „Трета роднокрајна средба со битолските писатели од Македонија – зборник на излагања“, НУУБ „Св. Климент Охридски“, Битола, 2008 г., стр. 55-60
 • Мундишевска-Велјановска Весна, „Мојот ,Птицоврик‘ човечки, себеоткривачки, возљубувачки крик“ / „My ‘Bird’s shriek’ – human, self-revealing, loving scream“), „Петта роднокрајна средба со битолските писатели од Македонија – зборник на излагања“, НУУБ „Св. Климент Охридски“, Битола, 2010 г., стр. 47-51

y  трудови објавени во зборници на научни трудови

 

 • Митревска, Ц., Мундишевска-Велјановска, В., Трајковска, В., Современото училиште и дисциплината на учениците, „Реафирмација на воспитната функција на училиштето“ – зборник на трудови од тематска расправа, Дом на просветни работници, Педагошки факултет „Св. Климент Охридски“, Филозофски факултет – Институт за педагогија, Скопје, 2009, стр. 100-104
 • Мундишевска-Велјановска, В., Митревска, Ц., Трајковска, В., Наставни стратегии и процес на учење при работа со надарени и талентирани ученици, „Надарените и талентираните креатори на прогресот (прв дел)“ – зборник на трудови од интернационалната конференција, Универзитет „Св. Климент Охридски“, Педагошки факултет, Битола, 2009, стр. 117-120
 • Митревска, Ц., Мундишевска-Велјановска, В., Трајковска, В., Наставата и учењето во современи услови, „Надарените и талентираните креатори на прогресот (втор дел)“ – зборник на трудови од интернационалната конференција, Универзитет „Св. Климент Охридски“, Педагошки факултет, Битола, 2009, стр. 172-177
 • Митревска, Ц., Мундишевска-Велјановска, В., Наставни стратегии за работа со идни инженери, зборник на трудови од научниот собир „Техниката и техничките науки – услов за современ одржлив развој на општеството и општината Битола“, Македонско научно друштво, Битола, 2009, во форма на ЦД
 • Митревска, Ц., Мундишевска-Велјановска, В., Трајковска, В., Компјутерски поддржано оценување, „Случувањата во воспитно-образовната практика“ – зборник на трудови од стручната конференција, СОУ „Таки Даскало“, Битола, 2010, стр. 67-73
 • Мундишевска-Велјановска, В., Митревска, Ц., Трајковска, В., Самоевалвација на наставен час (дијагноза на грешки на наставен час и начини за нивно отстранување), „Ефикасност и ефективност на наставата“ – зборник на трудови од стручната конференција, СОУ „Таки Даскало“, Општина Битола, Битола, 2011, стр. 77-81
 • Митревска, Ц., Мундишевска-Велјановска, В., Трајковска, В., Настава и учење помочу компјутера, „Технологија, информатика и образовање / за друштво учења и знања“ – зборник на трудови 1, Технички факултет – Чачак, Србија, 2011, стр. 238-241
 • Митревска, Ц., Мундишевска-Велјановска, В., Трајковска, В., Student in modern education and upbringing – Ученикот во современото образование и воспитание, „Современото општество и образованието“ – зборник на трудови од VI Балкански конгрес за образование и наука, Педагошки факултет „Св. Климент Охридски“, Скопје, 2011, стр. 343-347
 • Митревска, Ц., Мундишевска-Велјановска, В., Истражување на примената на моделот скала на учење, „Образованието во 21-от век“ – зборник на трудови од регионалниот собир со меѓународно учество, Македонско научно друштво, Битола, 2011, во форма на ЦД

y  трудови објавени во педагошки списанија

 

 • Мундишевска, В., Да им создадеме на учениците услови во кои ќе можат да учат (програмирана настава – „Тврдо поврзување на книжен блок“), „Воспитни крстопати“, бр. 33-34, Книгоиздателство Ѕвезда, Скопје, 1999 г., стр. 40-46
 • Мундишевска, В., Поим за DTP (DeskTop Publishung), „Графопрес“, бр. 6-7, ДСУ „Таки Даскало“, Битола, 1999 / 2000 г., стр. 20-22
 • Мундишевска, В., Примена на одделните видови настава по предметот практична настава за трета година – графичка струка, „Воспитни крстопати“, бр. 52-53, Книгоиздателство Ѕвезда, Скопје, 2001 г., стр. 23-28
 • Мундишевска, В., Слободни активности во склоп на ФАРЕ програмата, „Воспитни крстопати“, бр. 65, Книгоиздателство Ѕвезда, Скопје, 2002 г., стр. 8-14
 • Мундишевска, В., Челна и странична марка кај машините за печатење (висок и рамен печат), „Воспитни крстопати“, бр. 66, Книгоиздателство Ѕвезда, Скопје, 2002 г., стр. 19-22
 • Мундишевска, В., Можности за комбинирани активности по предметот практична настава за графичка струка, „Воспитни крстопати“, бр. 67, Книгоиздателство Ѕвезда, Скопје, 2002 г., стр. 34-36
 • Мундишевска, В., Комбинирани слободни ученички активности, „Образовни рефлексии“, бр. 2-3, БРО, Скопје, 2002 г., стр. 23-27
 • Мундишевска, В., Пример за реализација на проект во рамки на слободни активности, „Воспитни крстопати“, бр. 71-72, Книгоиздателство Ѕвезда, Скопје, 2003 г., стр. 37-38
 • Мундишевска-Велјановска, В., Видови на слог и изработка на графички производи и „Процес“ од Франц Кафка (нагледен час), „Разгледи“, бр. 9-10, ДСУ „Таки Даскало“, Битола, 2004 г., стр. 16-19
 • Мундишевска-Велјановска, В., DeskTop Publishing-от во училишното секојдневие, „Воспитни крстопати“, бр. 91, Книгоиздателство Ѕвезда, Скопје, 2005 г., стр. 9-13
 • Мундишевска-Велјановска, В., Информатизацијата во функција на едукацијата, „Просветно дело“, бр. 1, Просветно дело, Скопје, 2005 г., стр. 77-83
 • Мундишевска-Велјановска, В., Методи на активна настава и оценување, „Разгледи“, бр. 11-12, ДСУ „Таки Даскало“, Битола, 2005 г., стр. 2-5
 • Мундишевска-Велјановска, В., Димитријовска-Радевска, М., Корелацијата на наставните предмети и содржини, „Просветно дело“, бр. 5, Просветно дело, Скопје, 2005 г., стр. 71-74
 • Мундишевска-Велјановска, В., Успешна форма за вонучилишна соработка, „Воспитни крстопати“, бр. 101, Книгоиздателство Ѕвезда, Скопје, 2006 г., стр. 33-34
 • Мундишевска-Велјановска, В., Настава усогласена со современата компјутеризација на графичката индустрија, „Воспитни крстопати“, бр. 101, Книгоиздателство Ѕвезда, Скопје, 2006 г., стр. 29-32
 • Мундишевска-Велјановска, В., Практична примена на стратегијата Академска структурирана расправа, „Воспитни крстопати“, бр. 105, Книгоиздателство Ѕвезда, Скопје, 2006 г., стр. 18-22
 • Мундишевска-Велјановска, В., Во чекор со компјутеризацијата на графичката индустрија и наставата, „Просветно дело“, бр. 3, Просветно дело, Скопје, 2006 г., стр. 49-56
 • Мундишевска-Велјановска, В., Поттикнување на самостојното учење на учениците, „Воспитни крстопати“, бр. 106, Книгоиздателство Ѕвезда, Скопје, 2006 г., стр. 30-34
 • Мундишевска-Велјановска, В., Визуелните помагала во наставата, „Воспитни крстопати“, бр. 107, Книгоиздателство Ѕвезда, Скопје, 2006 г., стр. 36-40
 • Мундишевска-Велјановска, В., Митревска, Ц., Форми на наставна работа и наставни методи, „Воспитни крстопати“, бр. 111-112, Книгоиздателство Ѕвезда, Скопје, 2007 г., стр. 18-22
 • Мундишевска-Велјановска, В., Поттикнување за соработка со локалната заедница, „Просветен работник“, бр. 941/942, Скопје, 2007 г., стр. 20-21
 • Мундишевска-Велјановска, В., Предности од примената на ученички дневник во практичната настава, „Воспитни крстопати“, бр. 114, Книгоиздателство Ѕвезда, Скопје, 2007 г., стр. 32-34
 • Митревска, Ц., Мундишевска-Велјановска, В., Ефективноста на компјутерската настава, „Просветно дело“, бр. 1, Просветно дело, Скопје, 2007 г., стр. 41-51
 • Митревска, Ц., Мундишевска-Велјановска, В., Улогата на работата на наставникот во современата настава, „Воспитни крстопати“, бр. 115, Книгоиздателство Ѕвезда, Скопје, 2007 г., стр. 12-13
 • Митревска, Ц., Мундишевска-Велјановска, В., Мултипликација на индивидуалната настава, „Воспитни крстопати“, бр. 116, Книгоиздателство Ѕвезда, Скопје, 2007 г., стр. 15-17
 • Мундишевска-Велјановска, В., Димитријовска-Радевска, М., Моделирање на ефективна настава во стручното образование во функција на трајност и применливост на знаењата, „Образовни рефлексии“, бр. 4, БРО, Скопје, 2007 г., стр. 53-58
 • Митревска, Ц., Мундишевска-Велјановска, В., Планирање на работата на наставникот, „Воспитни крстопати“, бр. 117-118, Книгоиздателство Ѕвезда, Скопје, 2007 г., стр. 18-23
 • Мундишевска-Велјановска, В., Едукативните институции и локалната заедница, „Просветно дело“, бр. 4, Просветно дело, Скопје, 2007 г., стр. 99-107
 • Митревска, Ц., Мундишевска-Велјановска, В., Поим и карактеристики на проблемската настава, „Просветно дело“, бр. 5, Просветно дело, Скопје, 2007 г., стр. 28-33
 • Мундишевска-Велјановска, В., Митревска, Ц., Анастовска-Јанкуловска, М., Планирање и оценување при групната работа, „Воспитни крстопати“, бр. 123, Книгоиздателство Ѕвезда, Скопје, 2008 г., стр. 23-29
 • Мундишевска-Велјановска, В., Проект по усна историја, „Воспитни крстопати“, бр. 127-128, Книгоиздателство Ѕвезда, Скопје, 2008 г., стр. 50-54
 • Мундишевска-Велјановска, В., Митревска, Ц., Анастовска-Јанкуловска, М., Оценување на групната работа во наставата, „Просветно дело“, бр. 4, Просветно дело, Скопје, 2008 г., стр. 32-40
 • Трајковска, В., Митревска, Ц., Мундишевска-Велјановска, В., Проверување на знаењата на учениците со табела на клучни поими, „Воспитни крстопати“, бр. 129-130, Книгоиздателство Ѕвезда, Скопје, 2009 г., стр. 16-22
 • Мундишевска-Велјановска, В., Митревска, Ц., Трајковска, В., Скала на учење, „Воспитни крстопати“, бр. 131, Книгоиздателство Ѕвезда, Скопје, 2009 г., стр. 21-24
 • Мундишевска-Велјановска, В., Трајковска, В., Митревска, Ц., Ефекти од комбинирањето на методите центри за учење и алтернатива на тест, „Воспитни крстопати“, бр. 132, Книгоиздателство Ѕвезда, Скопје, 2009 г., стр. 21-25
 • Митревска, Ц., Мундишевска-Велјановска, В., Некои сугестии за методот студија на случај, „Воспитни крстопати“, бр. 133, Книгоиздателство Ѕвезда, Скопје, 2009 г., стр. 15-16
 • Трајковска, В., Митревска, Ц., Мундишевска-Велјановска, В., Професионален развој на наставниците, „Воспитни крстопати“, бр. 134, Книгоиздателство Ѕвезда, Скопје, 2009 г., стр. 25-29
 • Мундишевска-Велјановска, В., Здравковска, Д., Идентификување на типичните ситуации на организациско учење, „Воспитни крстопати“, бр. 135, Книгоиздателство Ѕвезда, Скопје, 2009 г., стр. 26-31
 • Мундишевска-Велјановска, В., Митревска, Ц., Модели на работа со надарени и талентирани ученици, „Воспитни крстопати“, бр. 137-138, Книгоиздателство Ѕвезда, Скопје, 2009 г., стр. 24-28
 • Мундишевска-Велјановска, В., Митревска, Ц., Менторството на наставници-почетници – алатка за поквалитетна настава, „Воспитни крстопати“, бр. 139-140, Книгоиздателство Ѕвезда, Скопје, 2009 г., стр. 20-24
 • Мундишевска-Велјановска, В., Програма за работа на ментор со наставник-почетник, „Разгледи“, бр. 13-14, СОУ „Таки Даскало“, Битола, 2010 г., стр. 5-7
 • Мундишевска-Велјановска, В., Митревска, Ц., Трајковска, В., Евалвацијата во наставата и учењето, „Воспитни крстопати“, бр. 147-148, Книгоиздателство Ѕвезда, Скопје, 2010 г., стр. 19-24
 • Митревска, Ц., Мундишевска-Велјановска, В., Трајковска, В., Утврдување и систематизација на знаењата на учениците, „Воспитни крстопати“, бр. 154, Книгоиздателство Ѕвезда, Скопје, 2011 г., стр. 29-34

 

Close Menu